Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Riešenie primárnej zdravotnej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Letní průjmy
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adherence a možnosti jejího ovlivnění
Adherenci k léčbě se věnuje v posledních letech nemalá pozornost. Již víme, že spolupráce s nemocnými významně ovlivňuje výsledek léčby a myslíme na non-adherentní chování častěji. Existuje řada způsobů, jak adherenci ovlivnit. Hlavní roli hraje v tomto směru lékař a další zdravotníci. Opakovaná, systematická edukace s využitím prostředků zlepšující její účinnost (písemná dokumentace, využití názorných materiálů, modelů) zlepšují pochopení onemocnění i léčebné intervence ze strany pacienta, což je nezbytným předpokladem pro zlepšení spolupráce. Nepochybně důležitým prvkem strategie ke zlepšení adherence je volba racionální farmakologické léčby s důrazem nejen na účinnost, ale i dobrou toleranci. Čas věnovaný této problematice se jistě vrátí v podobě lepších výsledků léčby a v konečném důsledku i ve zlepšení prognózy nemocných.
Kľúčové slová: adherence, kardiovaskulární riziko, arteriální hypertenze, dyslipidemie, edukace.

Adherence and how to influence it
Adherence to treatment has been paid a great deal of attention in recent years. We already know that cooperation with patients significantly affects treatment outcome and non-adherent behaviour borne in mind more often. There are a number of ways how to influence adherence. The main role in this regard is played by the physician and other health care workers. Repeated, systematic education with the use of methods improving its efficacy (written documentation, use of illustrative materials and models) increases the understanding of the disease as well as the therapeutic intervention by the patient, which is an essential precondition for improved cooperation. The choice of rational pharmacological treatment with an emphasis not only on efficacy but also good tolerance is undoubtedly an important element in the strategy towards improved adherence. The amount of time devoted to this issue will certainly pay off in the form of better treatment outcomes and, ultimately, in improved prognosis of the patients.
Key words: adherence, cardiovascular risk, arterial hypertension, dyslipidaemia, education.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
Oční symptomy alergika a jejich léčba
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezident SSUMaMK
Správa z jubilejného V. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Komentár k odporúčaniam ACC/AHA (ACC/AHA Guidelines on the Treatment of Blood Cholesterol)
created by © zooom.sk s.r.o.