Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Riešenie primárnej zdravotnej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Letní průjmy
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi
éčba diabetu 2. typu je založena na úpravě životního stylu v kombinaci s farmakoterapií. Lékem první volby je metformin a poté lze do kombinace vybírat z několika skupin farmak. Z moderních antidiabetik jsou k dispozici inhibitory dipeptidyl-peptidázy 4 (gliptiny), které ovlivňují inkretinový systém. Pro všechny gliptiny platí, že jsou účinné a relativně bezpečné. U většiny gliptinů je nutné průběžně monitorovat renální a jaterní funkce. Výhoda linagliptinu spočívá v minimálním vylučování ledvinami a minimální metabolizaci v játrech. V praxi tak není nutné monitorovat jaterní ani renální funkce z důvodu léčby linagliptinem. Díky minimální metabolizaci v játrech má linagliptin minimální potenciál k lékovým interakcím. Kazuistika představuje příklad použití linagliptinu v léčbě pacientky s diabetem 2. typu včetně terapeutické rozvahy, která k jeho indikaci vedla.
Kľúčové slová: Diabetes mellitus 2. typu, DPP-4 inhibitory, linagliptin, léčba diabetu.

Efficiency and safety of linagliptin – relevance to clinical practice
Treatment of type 2 diabetes is based on lifestyle adjustments in combination with pharmacotherapy. Metformin is the first line therapy and after metformin there are several groups of drugs that can be chosen. Dipeptidyl peptidase 4 inhibitors (gliptins) are modern antidiabetic drugs affecting incretin system. All gliptins are effective and relatively safe. For most gliptins it is necessary to continuously monitor renal and hepatic function. Linagliptin has advantages in minimal hepatic metabolism and minimal renal excretion. In daily practice, it is not necessary to monitor liver and renal function during the treatment with linagliptin and thanks to minimal hepatic metabolism of linagliptin there is minimal potential for drug interactions. Case report presented in this article provides an example of use of linagliptin in the treatment of patients with type 2 diabetes, including therapeutic consideration that led to adding of linagliptin for treatment of this patient.
Key words: type 2 diabetes mellitus, DPP-4 inhibitors, linagliptin, treatment of diabetes
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adherence a možnosti jejího ovlivnění
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
Oční symptomy alergika a jejich léčba
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezident SSUMaMK
Správa z jubilejného V. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Komentár k odporúčaniam ACC/AHA (ACC/AHA Guidelines on the Treatment of Blood Cholesterol)
created by © zooom.sk s.r.o.