Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Riešenie primárnej zdravotnej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Letní průjmy
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie
Synkopálne stavy u starých ľudí majú oproti mladším vekovým skupinám špecifické charakteristiky. Odlíšenie synkopy (krátkodobej poruchy vedomia) a pádu (bez straty vedomia) je ťažké, je nutné akceptovať určité prekrývanie týchto symptómov. Špecifickou charakteristikou synkopálnych stavov u starých ľudí je multifaktoriálnosť príčin, častý výskyt atypických klinických manifestácií a vysoký výskyt komorbidít. Najčastejším typom synkopy vo vyššom veku je reflexná a ortostatická synkopa, oproti mladším vekovým skupinám však stúpa výskyt prognosticky nepriaznivých kardiálnych príčin synkopy. Synkopa u starých ľudí je spojená s vyššou mortalitou ako u mladých pacientov. Vysoký vek ovplyvňuje compliance pacienta k diagnostickým a liečebným postupom, ktoré je nutné modifikovať.
Kľúčové slová: synkopa, pády u starých ľudí, geriatria, diagnostika, terapia.

Syncope in older people – specific aspects and controversy
Syncope in elderly people has specific characteristics compared to younger age groups. Differentiation between syncope (short-lasting loss of consciousness) and fall (without loss of consciousness) is difficult, there is some overlap between two symptoms. Specific features of syncope in elderly people comprise multifactorial etiology, frequent atypical manifestations and high number of comorbidities. Most frequent type of syncope in high age is reflex and orthostatic syncope, however, the occurrence of cardiac syncope with unfavourable prognosis is increased compared to young patients. Syncope in elderly has higher mortality than in young age. High age influences the compliance to diagnostic and therapeutic interventions, which should be modified.
Key words: syncope, falls in elderly, geriatrics, diagnosis, therapy.
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adherence a možnosti jejího ovlivnění
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
Oční symptomy alergika a jejich léčba
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezident SSUMaMK
Správa z jubilejného V. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Komentár k odporúčaniam ACC/AHA (ACC/AHA Guidelines on the Treatment of Blood Cholesterol)
created by © zooom.sk s.r.o.