Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Riešenie primárnej zdravotnej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Letní průjmy
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adherence a možnosti jejího ovlivnění
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
Oční symptomy alergika a jejich léčba
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára
Predoperačné vyšetrenie je typickým príkladom multiodborovej spolupráce, nakoľko na jeho realizácii participujú lekári viacerých špecializácií – internisti, vrátane rôznych internistických subšpecializácií (napr. kardiológ, diabetológ, pneumológ), anestéziológovia, lekári chirurgických odborov a od júna 2014 aj všeobecní lekári. Rozsiahle predoperačné vyšetrenia, bez ohľadu na povahu samotného výkonu a individuálneho zhodnotenia zdravotného stavu pacienta, vedú k zbytočným predraženým vyšetreniam, odkladaniu operač-ného výkonu a v neposlednom rade aj k traumatizácii samotného pacienta. Predložená práca ponúka súčasné odborné usmernenia na predoperačné vyšetrenie a určovanie perioperačného rizika.
Kľúčové slová: predoperačné vyšetrenie, súčasti predoperačného vyšetrenia, stratifikácia perioperačného rizika.

Preoperative assessment in outpatient department of general practitioner
The preoperative assessment is a typical example of procedure that requires multidisciplinary collaboration of internists and specialists in sub disciplines of internal medicine (e.i. cardiologists, diabetologists, pneumologists), anesthetists, physicians of all surgical disciplines and from Juny 2014 general practitioners (GP). Extensive preoperative tests, regardless the nature of the planned surgical procedure, and the individual patient condition, leads to unnecessary examinations with considerable financial costs, postponing of the surgery and finally to the patient traumatization. This paper provides a brief overview of current experts’ recommendations on preoperative examination and summarizes ways of determining perioperative risk.
Key words: preoperative examination, components of preoperative examination, perioperative risk stratification.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezident SSUMaMK
Správa z jubilejného V. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Komentár k odporúčaniam ACC/AHA (ACC/AHA Guidelines on the Treatment of Blood Cholesterol)
created by © zooom.sk s.r.o.