Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Riešenie primárnej zdravotnej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Letní průjmy
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adherence a možnosti jejího ovlivnění
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
Ospalosť spôsobuje vážny pokles pozornosti pri dennej činnosti, ktorý môže vyústiť v potenciálne život ohrozujúce domáce, priemyselné a dopravné nehody. Hypersomnie centrálneho pôvodu patria medzi vzácne ochorenia spánku a bdenia vyznačujúce sa prítomnosťou nadmernej dennej spavosti (NDS), ktorá nie je výsledkom narušeného nočného spánku, poruchy cirkadiánnej rytmicity, somatického alebo duševného ochorenia. Osobitné klinické príznaky a polysomnografické nálezy umožňujú vyčleniť narkolepsiu, rekurentnú a idiopatickú hypersomniu. Porozumenie ospalosti s pridruženými črtami je nevyhnutné pre vyšetrenie pacienta, ktorý správne diagnostikovaný môže byť vhodne liečený.
Kľúčové slová: hypersomnie centrálneho pôvodu, narkolepsia, rekurentná hypersomnia, idiopatická hypersomnia.

Hypersomnias of central origin: narcolepsy, recurrent and idiopathic hypersomnia
Sleepiness predisposes into daytime performance decrements resulting into potent life threatening domestic, work related and driving accidents. Hypersomnias of central origin belong into the rare sleep-wake disorders with the main complain on the excessive daytime sleepiness, not being elicited by night sleep disruption, circadian rhytm, somatic or mental disorder. Typical clinical features and polysomnographic findings allow to identify separately narcolepsy, recurrent and idiopathic hypersomnias. The understanding of these factors related to a complaint of sleepiness is critical in appropriate evaluation of the patient, once diagnosed, can be adequately treated.
Key words: hypersomnias of central origin, narcolepsy, recurrent hypersomnia, idiopathic hypersomnia.
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
Oční symptomy alergika a jejich léčba
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezident SSUMaMK
Správa z jubilejného V. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Komentár k odporúčaniam ACC/AHA (ACC/AHA Guidelines on the Treatment of Blood Cholesterol)
created by © zooom.sk s.r.o.