Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Telemedicína a jej prenik do medicíny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum patrí do skupiny kožných vírusových chorôb. Spôsobuje ho humánny dermatotropný vírus zo skupiny poxvírusov. Ochorenie je časté v dojčenskom a batolivom veku u detí s atopickou dermatitídou. Prenos sa uskutočňuje priamym kontaktom s chorým, ale aj nepriamo prostredníctvom odevu, uterákov, na plavárňach. Na vzniku choroby sa podieľajú poškodenie rohovej vrstvy kože, poruchy celulárnej imunity. Ochorenie má typické prejavy – hladké, lesklé, pupčekovo preliačené papuly perleťovej farby, ktoré umožňujú klinickú diagnostiku. Sú opísané atypické formy, komplikácie, histopatologická diagnostika. Diskutuje sa o výhodách a nevýhodách rôznych spôsobov liečby. Odporúča sa rýchle odstránenie prejavov pre možnosť autoinokulácie a šírenia v kolektívoch. Choré deti by nemali byť zaradené do kolektívu.
Kľúčové slová: infekčný epiteliom, mollusum, klinika, diagnostika, liečba, dieťa.

Infectious epithelial tumors – Molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum is skin infectious disease belongs to the group of viral diseases. Molluscum contagiosum is caused by a human dermatotropic virus from the poxvirus group. The disease is common in infancy and young hood often in children suffered with atopic dermatitis. Transmission may be realized by direct contact with the sick children, but may be transmitted also in directly via the garment, the towels or in swimming pools. Contributory factors for developing the disease tend to damage of the horny layer of the skin, impaired cellular immunity. Typically there are seen smooth, shiny, umbilicated papules, dented pearl colour, which allowed to established clinical diagnosis. There are described atypical forms, complications, histopathological diagnosis and discusses the advantages and disadvantages of various methods of the treatment. Attention is drawn to the advantage of the rapid removal of speeches for the possibility autoinoculation and dissemination in groups. Children with symptoms should be excluded from children collectives.
Key words: infectious epithelioma, mollusum, clinic, diagnosis, treatment, child.
MUDr. Monika Grešíková, PhD.
Hematologicko-transfúzne oddelenie, Oddelenie laboratórnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Aktuálny pohľad na sideropenickú anémiu v detskom veku
MUDr. Michaela Petrovajová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo nového vo fotoprotekcii?
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Alergická rýma a její vliv na astma
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Súčasné možnosti liečby epilepsie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
MUDr. Eva Šilhánová
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
Ing. Petra Cibulková
Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín
Marfanův syndrom – zkušenosti z klinické praxe
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo bolo príčinou primárnej amenorey?
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
K histórii výskytu a liečby besnoty na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Katarína Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
54. pediatrické dni – Pediatria pre prax (správa z odborného podujatia)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity v Brně
Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí
MUDr. Martina Pokrývková
Oddělení neonatologie, FN Ostrava
MUDr. Renáta Poláčková
Oddělení neonatologie, FN Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě
Thanatoforická dysplazie
created by © zooom.sk s.r.o.