Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Vyzlečte sa, prosím!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
TJKB, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Novorodenecký skríning primárnych imunodeficiencií
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alena Točíková, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza v detskom veku, prečo je dôležité včasné odstránenie fokusov
MUDr. Kristína Gulbišová
Oddelenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava
RNDr. Oľga Nyitrayová
Cytopathos, spol. s.r.o., Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. − Detské kardiocentrum, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Anna Pivovarčiová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Silvia Hnilicová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Manažment detí s autizmom
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi
MUDr. Alena Staníková, PhD.
ORL klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Indikácie na adenotómiu
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Viera Oroszová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Filkászová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
ntikoncepcia u dospievajúcich dievčat je neoddeliteľnou súčasťou plánovaného rodičovstva. V ambulanciách pediatrickej gynekológie sa zvyšuje počet dievčat, ktoré sa chodia poradiť ohľadne antikoncepcie. Preskripcia hormonálnej antikoncepcie mladistvým naráža na úskalia jednak z hľadiska medicínskeho, tak spoločenského. Cieľom tejto práce je podať prehľad metód antikoncepcie, jednak z dôvodov zábrany tehotenstva, a taktiež z terapeutických indikácií u mladých dievčat.
Kľúčové slová: antikoncepcia pre adolescentky, metódy antikoncepcie, nežiaduce účinky antikoncepcie.

Actual contraception for adolescents The contraception for teenage girls is an int
The contraception for teenage girls is an integral part of maternity planning. The number of girls who come for advice about contraception to the outpatient department of pediatric gynaecology is increasing. There are obstacles of prescribing the hormonal contraception to teenage girls from both medical and social point of view. The aim of this work is to offer the summary of contraceptional methods from the reason of preventing the pregnancy and also besause of therapeutical indications at teenage girls.
Key words: the contraception for teenage girls, methods of contraception, the contraindication of contraception, the adverse effects of contraception.
POD LUPOU
MUDr. Mária Jasenková
Detský hospic PLAMIENOK, Bratislava
Eutanázia detí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prvopočiatky séroterapie na Slovensku
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
Pediatrická klinika, FN Brno, Ordinace PLDD, Brno
MUDr. Dan Wechsler
Pediatrická klinika, FN Brno
Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky
created by © zooom.sk s.r.o.