Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Vyzlečte sa, prosím!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
TJKB, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Novorodenecký skríning primárnych imunodeficiencií
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alena Točíková, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza v detskom veku, prečo je dôležité včasné odstránenie fokusov
MUDr. Kristína Gulbišová
Oddelenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava
RNDr. Oľga Nyitrayová
Cytopathos, spol. s.r.o., Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. − Detské kardiocentrum, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Anna Pivovarčiová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Silvia Hnilicová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Manažment detí s autizmom
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach
Pri adjuvantných látkach sa využíva ich depotný a imunomodulačný efekt na zvýšenie imunitnej odpovede. Zlúčeniny hliníka sú najstaršími, ale stále najviac používanými adjuvanciami. Sú nerozpustné vo vode a po aplikácii vakcíny sa rozpúšťajú v intracelulárnych tekutinách. Ich hlavnou funkciou je postupné uvoľňovanie malého množstva antigénov po veľmi dlhý čas. Absorpcia hliníka po podaní vakcíny prebieha v konštantnom pomere a v žiadnom okamihu nepresahuje miera hliníka minimálnu úroveň rizika u detí. Mnohé štúdie potvrdili, že neexistuje kauzálna súvislosť medzi Alzheimerovou chorobou a prítomnosťou hliníka v organizme. Súčasťou adjuvantných systémov (MF59 a ASO3) je skvalén, ktorý je prirodzenou súčasťou ľudského organizmu. Vakcíny s obsahom skvalénu sú bezpečné, nebola dokázaná súvislosť so syndrómom Perzského zálivu. Kombinovaný adjuvantný systém ASO4 indukuje vysokú bunkovú i humorálnu imunitnú odpoveď. Vývoj nových vakcín vedie k akútnej potrebe zavádzania nových adjuvancií.
Kľúčové slová: adjuvantný efekt, zlúčeniny hliníka, skvalén, ASO4.

Current knowledge of adjuvants in vaccines
Depot and immunomodulatory effect of the adjuvants is used to amplify the immune response. Aluminum compounds are the oldest but still the most used adjuvants. They are insoluble in water and after administration of the vaccine should be dissolved in the intracellular fluids. Their main function is to gradually release a small amount of antigens over a very long period. Absorption of aluminum after the vaccine administration runs at a constant proportion and the amount of aluminium never exceeds a minimum level of risk in children. A number of studies have confirmed that there is no causal relationship between Alzheimer’s disease and the presence of aluminum in the body. Squalene, which is part of the adjuvant systems (MF59 a ASO3), is a natural part of the human body. Vaccines containing squalene are safe, link with the Gulf War syndrome was not proven. Combined adjuvant system ASO4 induces high cellular and humoral immune response. Development of new vaccines leads to an acute need for the introduction of new adjuvants.
Key words: adjuvant effect, aluminium compounds, squalene, ASO4
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi
MUDr. Alena Staníková, PhD.
ORL klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Indikácie na adenotómiu
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Viera Oroszová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Filkászová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
POD LUPOU
MUDr. Mária Jasenková
Detský hospic PLAMIENOK, Bratislava
Eutanázia detí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prvopočiatky séroterapie na Slovensku
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
Pediatrická klinika, FN Brno, Ordinace PLDD, Brno
MUDr. Dan Wechsler
Pediatrická klinika, FN Brno
Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky
created by © zooom.sk s.r.o.