Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Vyzlečte sa, prosím!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
TJKB, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Novorodenecký skríning primárnych imunodeficiencií
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alena Točíková, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza v detskom veku, prečo je dôležité včasné odstránenie fokusov
MUDr. Kristína Gulbišová
Oddelenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava
RNDr. Oľga Nyitrayová
Cytopathos, spol. s.r.o., Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. − Detské kardiocentrum, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Anna Pivovarčiová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Silvia Hnilicová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Manažment detí s autizmom
Spektrum autistických porúch reprezentuje fenotypovo veľmi heterogénnu skupinu porúch so spoločnými znakmi v dvoch základných doménach, a to je deficit v sociálnej komunikácii a interakcii a repetitívne vzory správania, záujmov a aktivít. Výskum etiológie autizmu je veľkou výzvou pre súčasnú medicínu. Vedci identifikujú genetické rizikové faktory, ktoré v spolupôsobení s faktormi prostredia zvyšujú riziko vzniku autistického fenotypu. Dodnes nie je známy žiadny biochemický marker, ktorý by potvrdil diagnózu autizmu, a nevieme o žiadnej farmakoterapii, ktorou by sa dal autizmu vyliečiť ad integrum. Manažment musí byť individualizovaný na základe špecifických potrieb dieťaťa.
Kľúčové slová: spektrum autistických porúch, diagnostika, manažment, intervencia.

Management of children with autism
Autism spectrum disorders represents a heterogenous group of disorders characterized by a dyad of impaired social communication and interaction and the presence of restricted repetitive pattern of behaviour and interests. Research on autism etiology presents a substantial challenge to clinical medicine. Researchers have identified genetic factors that in addition to environmental factors increase the risk of autism phenotype. There is not any biochemical marker known to confirm the diagnosis of autism and moreover there is not any pharmacologic intervention known to cure this condition ad integrum. Management must be individualized according to the child´s specific needs.
Key words: autism spectrum disorder, diagnosis, management, intervention
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi
MUDr. Alena Staníková, PhD.
ORL klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Indikácie na adenotómiu
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Viera Oroszová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Filkászová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
POD LUPOU
MUDr. Mária Jasenková
Detský hospic PLAMIENOK, Bratislava
Eutanázia detí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prvopočiatky séroterapie na Slovensku
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
Pediatrická klinika, FN Brno, Ordinace PLDD, Brno
MUDr. Dan Wechsler
Pediatrická klinika, FN Brno
Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky
created by © zooom.sk s.r.o.