Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Vyzlečte sa, prosím!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
TJKB, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Novorodenecký skríning primárnych imunodeficiencií
Jednou z ďalších skupín chorôb odporúčaných pre zaradenie do skríningového programu novorodencov sú ťažké kombinované poruchy imunity. Tieto zriedkavé, vrodené deficity imunity sú heterogénnou skupinou defektov lymfocytov, ktoré sa spájajú so závažnými klinickými komplikáciami. Symptómy nie sú zjavné v novorodeneckom období, ale prichádzajú postupne v prvých mesiacoch života a neliečené vedú k úmrtiu obvykle v období do dvoch rokov. Ťažké kombinované imunodeficiencie sú považované za medicínsky naliehavú situáciu vyžadujúcu neodkladnú a komplexnú špecializovanú starostlivosť. Napriek tomu, že ide o zriedkavé choroby, ich výskyt sa podľa novších údajov ukázal byť dvakrát častejší, ako sa v minulosti predpokladalo. Nové laboratórne metódy umožňujú relatívne jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vyhľadávať postihnutých jedincov už v novorodeneckom období pomocou analýzy zo suchej kvapky krvi. Súčasne s rozvojom diagnostiky zaznamenáva pokroky aj liečba, najmä transplantácia krvotvorných buniek s využitím redukovaných prípravných režimov. Včasná diagnostika a liečba primárnych imunodeficiencií je veľkou výzvou pre modernú medicínu, ale zároveň aj veľkou nádejou pre pacientov.
Kľúčové slová: primárne imunodeficiencie, ťažká kombinovaná imunodeficiencia, novorodenecký skríning, metóda TREC, transplantácia krvotvorných buniek.
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alena Točíková, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza v detskom veku, prečo je dôležité včasné odstránenie fokusov
MUDr. Kristína Gulbišová
Oddelenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava
RNDr. Oľga Nyitrayová
Cytopathos, spol. s.r.o., Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. − Detské kardiocentrum, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Anna Pivovarčiová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Silvia Hnilicová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Manažment detí s autizmom
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi
MUDr. Alena Staníková, PhD.
ORL klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Indikácie na adenotómiu
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Viera Oroszová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Filkászová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
POD LUPOU
MUDr. Mária Jasenková
Detský hospic PLAMIENOK, Bratislava
Eutanázia detí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prvopočiatky séroterapie na Slovensku
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
Pediatrická klinika, FN Brno, Ordinace PLDD, Brno
MUDr. Dan Wechsler
Pediatrická klinika, FN Brno
Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky
created by © zooom.sk s.r.o.