Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Vyzlečte sa, prosím!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
TJKB, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Novorodenecký skríning primárnych imunodeficiencií
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alena Točíková, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza v detskom veku, prečo je dôležité včasné odstránenie fokusov
MUDr. Kristína Gulbišová
Oddelenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava
RNDr. Oľga Nyitrayová
Cytopathos, spol. s.r.o., Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. − Detské kardiocentrum, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Anna Pivovarčiová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Silvia Hnilicová
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Manažment detí s autizmom
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi
MUDr. Alena Staníková, PhD.
ORL klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Indikácie na adenotómiu
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Viera Oroszová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Filkászová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
POD LUPOU
MUDr. Mária Jasenková
Detský hospic PLAMIENOK, Bratislava
Eutanázia detí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prvopočiatky séroterapie na Slovensku
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
Pediatrická klinika, FN Brno, Ordinace PLDD, Brno
MUDr. Dan Wechsler
Pediatrická klinika, FN Brno
Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD
Předčasně narozené děti jsou ohroženy nedostatečnou výživou a zpomalením růstového tempa. Pro udržení dostatečného růstu a hmotnostních přírůstků i po propuštění z nemocniční péče vyžadují specifický přístup k výživě, zejména tehdy, kdy hmotnostně stagnují, resp. neprospívají. Současná doporučení týkající se dětí kojených představují fortifikaci mateřského mléka. Pokud dítě není kojeno a nutričně strádá, je vhodné podání tzv. postdischarge formule (PDF), umělého mléka, které svým složením zohledňuje vyšší energetickou potřebu, resp. vyšší potřebu bílkoviny na kg tělesné váhy nedonošených dětí. ESPGHAN doporučuje ponechat PDF do 52. týdne gestačního věku.
Kľúčové slová: předčasně narozené děti, nízká porodní hmotnost, fortifikace mateřského mléka, postdischarge mléka.

Nutrition of immature newborn and the practical options of GP
Preterm babies are at higher risk of insufficient nutrition intake and though of insufficient growth and weight gain. To maintain optimal growth even after the discharge they might require specific nutrition. Current ESPGHAN recommendation for preterm breast fed babies is represented by usage of breast milk combined with breast milk fortifiers if necessary. There are special postdischarge formulas (PDF), which will help the preterm baby to grow optimally. Those formulas contain higher amount of proteins. Nutrition comitee of ESPGHAN recommends feeding by postdischarge formula until the baby is 52 week post conception.
Key words: preterm infants, low birth weight, breast milk fortifiers, postdischarge formulas.
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky
created by © zooom.sk s.r.o.