Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
Namiesto úvodného slova
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
Rezistentná hypertenzia a poškodenie mozgu
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Praha
Chřipka versus nachlazení
Akutní respirační onemocnění (ARO) jsou podstatnou příčinou nemocnosti napříč věkovými skupinami. Původci ARO jsou jak chřipkové viry A a B, tak i tzv. nechřipkové viry: respirační syncytiální virus (RSV), viry parainfluenzy (PIV), adenoviry (AV), rhinoviry (HRV) a koronaviry OC 43 a 229 E. Vývoj v molekulárně-biologických technologiích umožnil průkazy nových virových respiračních patogenů: lidského metapneumoviru (hMPV), koronavirů NL63 a HKU1 a pravděpodobnými původci ARI jsou i lidský bokavirus (HBoV) a polyomaviry WU a KI. Nachlazení jsou častá onemocnění se spontánní úzdravou, jež se vyskytují během celého roku. Chřipka je charakterizována horečkou s kašlem a/nebo bolestí v krku a vyskytuje se formou každoročních epidemií – obvykle v zimě či během časného jara. Klinické projevy chřipky i chorob z nachlazení jsou předmětem diskuze.
Kľúčové slová: chřipka, nachlazení, příznaky, klinická diagnóza.

Influenza versus common cold
Acute respiratory infections are a major cause of morbidity across all age groups. A wide range of respiratory viruses have been detected in acute respiratory tract infections: influenza A and B (flu-viruses) and non- flu viruses: respiratory syncytial virus (RSV), parainfluenza viruses (PIV), adenoviruses (AV), human rhinoviruses (HRV) and coronaviruses OC 43 and 22 9E. The recent advances in molecular technology have enabled the detection of several new viral agents: human metapneumovirus (hMPV), coronaviruses NL63 (HcoV-NL63) and HKU1 (HcoV-HKU1). Probably cause of ARI are human bocavirus (HBoV) and polyomaviruses WU (WUPyV) and KI (KIPyV). Common cold is a frequent, self-limiting illness with incidence arround all year. Influenza is characterised by fever with cough and/or sore throat, occurs as annual seasonal epidemics – usually in winter or early spring. Clinical symptoms of influenza and „common cold infections“ are discussed.
Key words: influeza, common cold, symptoms, clinical diagnosis.
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútna bolesť hlavy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Nesprávna interpretácia klinických symptómov
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoestrogény a ich použitie v menopauze
MUDr. Michal Chovanec
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu rastovými faktormi granulocytopoézy
POD LUPOU
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Mediprav, s. r. o., Púchov
Ako ďalej s LSPP alebo od nútenej práce k trestnej zodpovednosti
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 1.
created by © zooom.sk s.r.o.