Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
Namiesto úvodného slova
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
Rezistentná hypertenzia a poškodenie mozgu
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Praha
Chřipka versus nachlazení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútna bolesť hlavy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Nesprávna interpretácia klinických symptómov
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoestrogény a ich použitie v menopauze
Obdobie klimaktéria prináša výrazné hormonálne zmeny v ženskom organizme. Tieto zmeny začínajú približne medzi 40-tym až 50-tym rokom života a končí okolo 65 roku. Zníženie produkcie pohlavných hormónov má za následok množstvo symptómov, ktoré sú pre toto obdobie typické a ovplyvňujú kvalitu života ženy. Prejavy sú rôzne a administrácia týchto symptómov býva u každej ženy individuálna. Hormonálne zmeny sú spojené so znižovaním funkcie vaječníkov produkovať pohlavné hormóny (estrogén, progesterón). Mnohí lekári odporúčajú substituovať v priebehu menopauzy práve chýbajúce hormóny. Hovoríme o hormonálnej substitučnej terapii (HRT). Z dôvodu potenciálnych nežiaducich účinkov hormonálnej terapie, uprednostňujú menopauzálne ženy čoraz častejšie použitie prírodných látok, tzv. fytoestrogénov (najmä izoflavóny, lignány, kumestany), ktorých účinky sú podobné účinkom prirodzených ženských pohlavných hormónov. Bohatým zdrojom fytoestrogénov sú ploštičník strapcovitý, vitex jahňací, ďatelina lúčna, dioskórea huňatá, sója fazuľová, ľan siaty a iné.
Kľúčové slová: menopauza, fytoestrogény, izoflavóny, lignány.

Phytoestrogens ant their use in menopause
In climacterium arise significant hormonal changes in the woman’s body. These changes begin approximately between age 40 to 50 and ends around age 65. The reduction of the production of sex hormones results in a number of symptoms that are typical for this period and affect the quality of woman’s life. The symptoms are varied and have individual administration between women. Hormonal changes are associated with reducing the function of the ovaries produce sex hormones (estrogen, progesterone). Many gynaecologists recommend substituting missing hormones during menopause. We are talking about hormone replacement therapy (HRT). Due to the potential side effects of hormone therapy, menopausal women increasingly prefer using of natural substances called phytoestrogens (isoflavones, lignans, cumestans), whose effects are similar to the effects of natural female sex hormones. A rich source of phytoestrogens is Black cohosh, Vitex, Red clover, Wild Yam, Soybean, flax and others.
Key words: menopause, phytoestrogenes, isoflavones, lignans.
MUDr. Michal Chovanec
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu rastovými faktormi granulocytopoézy
POD LUPOU
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Mediprav, s. r. o., Púchov
Ako ďalej s LSPP alebo od nútenej práce k trestnej zodpovednosti
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 1.
created by © zooom.sk s.r.o.