Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
Očkovanie predstavuje účinný nástroj v prevencii infekčných ochorení. Dospelá populácia je trvale vystavená riziku ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním. Očkovací kalendár pre dospelých vychádza z miery rizika v určitých vekových kategóriách. Očkovanie dospelých sa dostáva do popredia v dôsledku demografických zmien (starnutie populácie), s tým súvisiacich zmien zdravotného stavu(chronické ochorenia, komorbidity, pokles prirodzenej imunity), zmene epidemiológie niektorých infekčných ochorení a vývoja nových vakcín, určených pre dospelú populáciu. Systém očkovania a register očkovania nie je v Európe jednotný.
Kľúčové slová: očkovanie, dospelá populácia, očkovací kalendár.

Vaccination of adults – situation and trends in Europe
Vaccination is an effective tool in the prevention of infectious diseases. Adult population is constantly exposed to diseases that are preventable by vaccination. Vaccination calendar for adults based on a rate of risk in specific age groups. Vaccination of adults are gaining prominence due to demographic changes (population aging), with changes related in health status (chronic disease, co-morbidity, reduction function of the immune system),there are some changes in the epidemiology of infectious diseases and the development of new vaccines designed for the adult population. The system of vaccination and immunization registry is not uniform in Europe.
Key words: vaccination, adult population, vaccination calendar.
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.