Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
Cefalosporíny sú semisyntetické, betalaktámové, širokospektrálne, baktericídne antibiotiká s dobrou aktivitou voči G+ aj G– baktériám, s dobrým bezpečnostným profilom, ktoré sa s úspechom využívajú pri liečbe respiračných infekcií. Cefalosporíny delíme do štyroch generácií podľa vlastností ako sú antimikrobiálne spektrum, odolnosť voči β-laktamázam, schopnosť prieniku bunkovou stenou a farmakokinetické vlastnosti. Akútne respiračné infekcie sú choroby s vysokou morbiditou, ale aj mortalitou. Pacienti s respiračnými infekciami tvoria viac ako 30 % pacientov praktických lekárov, v období epidémie ešte viac. Výskyt a príznaky sú ovplyvnené meniacim sa spektrom mikróbov a ich vyvolávajúcich príčin. Napriek rôznym vyvolávateľom sú príznaky týchto ochorení veľmi podobné. V terapii infekcií sa s úspechom využívajú cefalosporíny. Najväčšou nevýhodou je vyššia cena, ktorá je v odôvodnených prípadoch vyvážená nižšou toxicitou a vysokou účinnosťou.
Kľúčové slová: cefalosporíny, cielená liečba, baktérie, rezistencia, respiračné infekcie.

Place of cephalosporins in the treatment of respiratory infections
Cephalosporins are semisyntetic beta-lactam, broad-spectrum bactericidal antibiotics with good activity against G+ and G-bacteria with a good safety profile, which is successfully used in the treatment of respiratory infections. Cephalosporins are divided into four generations according to the properties such as antimicrobial spectrum, resistance to β-lactamases, the ability to penetrate the cell wall and the pharmacokinetic properties. Acute respiratory infections are diseases with high morbidity but also mortality. They account for more than 30% of patients of general practitioners, in case of epidemic even more. The incidence and symptoms are influenced by the changing spectrum of microbes and triggering causes. Despite various agents, the symptoms of these diseases are very similar. Cephalosporins are successfully used in the treatment of these infections. The biggest disadvantage is the higher price, which is however justified by lower toxicity and high efficiency.
Key words: cephalosporins, targeted treatment, bacteria, resistance, respiratory infections.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.