Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
Bolesť je vždy nepríjemným podnetom, ktorý limituje a obmedzuje každodenný život človeka. Vzniká aktiváciou zápalových buniek organizmu na určitý nepríjemný vyvolávajúci podnet, s nadprahovou intenzitou. Deteguje sa nociceptormi a je prenášaný nervovými dráhami do CNS k ďalšiemu spracovaniu. Prenos algického podnetu môžeme kdekoľvek v priebehu jeho signálnej dráhy vďaka farmakologicky aktívnym zlúčeninám prerušiť. Autor uvádza súčasný pohľad na problematiku optimálneho využitia aplikácie opioidových a neopioidových analgetík podľa súčasných poznatkov. V článku sa venuje i problematike aplikácie lokálnych anestetík, ako i možnosti využitia epidurálnej analgézie v analgetickej terapii u pacientov po rekonštrukčných operačných výkonoch na pohybovom aparáte.
Kľúčové slová: bolesť, analgetiká, lokálne anestetiká, epidurálna analgézia.

New trends in the treatment of chronic musculoskeletal and postoperative pain
Pain is always a displeasing impulse, that limitates and restricts our every day life. The pain originates from activation of inflammatory cells of organism on a kind of bothersome impetus with intensity exceeding the pain treshold. It is detected by nociceptors and is transmitted by nerve afferent pathways into central nervous system for further processing. We can block the transmission af algesic stimulus anywhere on the the signal pathway utilizing pharmacologically active agents. The author presents current overview on optimal use of opioid and nonopioid analgetic drugs for pain relief, the use of local anesthetic agents, and the use of epidural analgesia in pain treatment in patients undergoing reconstructive surgical procedures in orthopaedics.
Key words: pain, analgetic agent, local anesthetic agent, epidural analgesia.
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.