Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
Kortikosteroidy aplikované priamo na sliznicu nosa a/alebo priedušiek sú v liečbe respiračnej alergie v súčasnosti farmakoterapiou prvej voľby. Pri astme sa inhalačné kortikosteroidy ako prvolíniová liečbu nespochybňujú, avšak v liečbe alergickej nádchy stále dominujú H1-antihistaminiká a pretrváva istá „kortikofóbia“. Nazbieral sa však dostatok dôkazov, že topické nosové kortikosteroidy sú pri odstraňovaní prejavov alergickej nádchy účinnejšie ako H1-antihistaminiká, pričom najmä najnovšie molekuly typu flutikazón-propionátu, flutikazón-furoátu či mometazón-furoátu majú vynikajúci bezpečnostný profil. Čo sa týka inhalačných kortikoidov, okrem špecialistov (alergológ, pneumológ), lekári väčšinou nerozlišujú dostupné prípravky, pričom sú medzi nimi podstatné rozdiely čo sa týka účinnosti, bezpečnosti aj adherencie k liečbe. Článok približuje vlastnosti jednotlivých molekúl topických kortikosteroidov a pomôcok, ktorými sa aplikujú, so zvláštnym dôrazom na priblíženie účinnosti a bezpečnosti mometazón-furoátu.
Kľúčové slová: nosové a inhalačné kortikosteroidy, astma, alergická nádcha, mometazón-furoát.

Mometasone furoate in the nose and bronchi: it does matter how and what do we treat inhaled allergy with
Corticosteroids applied directly on the nasal and/or bronchial mucosa are first line therapy in the treatment of respiratory allergy. There is no doubt about the use of inhaled costricosteroids as first line anti asthma drugs, however, despite the same must be said about intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis, H1-antihistamines are often preferred. At present time we have enough evidence, that intranasal corticosteroids are the most effective drugs in the eliminating all rhinitis symptoms. At the same time the newest molecules such as Fluticasone propionate, Fluticasone furoate and Momethasone propionate have excellent therapeutic/safety ratio. In the case of inhaled corticosteroids, with the exception of specialists (allergists, pneumologists) most of physicians do not differ between available remedies; however there are significant differences between them according to effectiveness, safety and adherence to therapy. We present characteristics of individual topical corticosteroid molecules and devices by which these are applied, with accent on the effectiveness and safety of momethasone furoate.
Key words: nasal and inhaled corticosteroids, asthma, allergic rhinitis, momethasone furoate.
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.