Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
Pozadie problému: Akútny infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST v ekg obraze je emergentnou a urgentnou klinickou situáciou s neustálou výzvou na zlepšovanie komplexného manažmentu. Cieľ: Oboznámiť všeobecného čitateľa s hlavnými a podstatnými poznatkami z nových odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) pre manažment STEMI. Záver: Okrem viacerých informácií sú v práci uvedené dva kľúčové okruhy z nových odporúčaní EKS pre STEMI, a to: 1. odporúčané maximálne časové intervaly (časové straty) v rámci reperfúznej liečby STEMI, 2. nová antitrombotická, najmä protidoštičková liečba STEMI.
Kľúčové slová: infarkt myokardu, odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti.

The main points of the new guidelines for management of acute myocardial infarction with ST-segment elevation – STEMI
Background: Acute myocardial infarction with ST-segment elevation in the ECG image is emergent and urgent clinical situation with a constant challenge to improve comprehensive management. Aim: To inform the general practitioner with the major and substantial information from the new guidelines of the European Society of Cardiology (ECS) for the STEMI management. Conclusion: In addition to other relevant information, the paper presents two key themes of the new ESC guidelines for STEMI, namely: 1. recommended maximum intervals (time delays) in STEMI reperfusion therapy, 2. new antithrombotic, especially antiplatelet therapy STEMI.
Key words: myocardial infarction, the guidelines of the European Society of Cardiology.
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.