Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
Úrazové poškodenie miechy sa radí medzi poranenia s najväčším vplyvom na telesné a psychické zdravie človeka. Výrazne znižuje kvalitu života. Vzhľadom na dlhodobé následky rôzneho rozsahu patrí medzi ochorenia s najväčšou ekonomickou záťažou pre pacienta, rodinu a zdravotný systém. V súčasnosti nie je známa kuratívna liečba. Dôležitá je prevencia. Epidemiologická charakteristika je velmi dôležitá pre vytvorenie predpokladov prevencie týchto úrazov. Na Slovensku podľa nami zistených faktov neexistuje oficiálna štatistika epidemiologických dát spinálnych tráum. Podľa neoficiálnych zdrojov je incidencia porovnateľná s incidenciou v okolitých európskych krajinách. Chýbajúce dáta sú limitujúcim faktorom pri vytváraní konkrétnych preventívnych opatrení na zníženie počtu úrazov miechy.
Kľúčové slová: úrazy miechy, incidencia, prevencia.

Spinal cord injuries, slovak incidence and prevention
Spinal cord injury belongs among the most devastating injuries both physically and mentally, which may affect the person´s mental fitness. It reduces quality of life significantly. Due to the long-term consequences of various sizes and extent belongs among the diseases with the greatest economic burden for a patient, patient´family and health care system. Curative treatment is not possible at present. The best medicine is the prevention. The epidemiological characteristics is very important for the creation of conditions of prevention from these injuries. We found out, that Slovakia has not got the official data register of epidemiology of spinal cord injuries. The incidence in Slovakia is comparable with the incidence in neighbouring countries.
Key words: spinal cord injury, incidence, prevention.
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.