Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Podstatné okruhy z nových odporúčaní pre manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST – STEMI
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA Bratislava
Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava
Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, LSE – Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, s.r.o., Limbach
Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch
Mnemotechnické pomôcky, alebo skratky algoritmov sú pomôcky, ktoré sú ľahšie zapamätateľné a v medicíne ich využívajú už študenti v príprave na skúšky. Existujú ale aj skratky na zapamätanie si systematického odberu anamnézy, správny postup fyzikálneho vyšetrenia pri interných, neurologických, psychiatrických a chirurgických stavoch, liečbu náhlych ochorení, ohlasovanie hromadného nešťastia, odovzdávanie pacienta medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Niektoré zo skratiek sú v nasledujúcom texte aj s vysvetlením ich princípu. Význam spočíva v ich schopnosti zaručiť pacientovi komplexnú starostlivosť aj pri menej frekventovaných stavoch a vo vyrovnaní rozdielov medzi skúseným a začínajúcim lekárom.
Kľúčové slová: mnemotechnické pomôcky, medicínske skratky, odporúčané postupy v urgentnej starostlivosti.

Mnemotechnic tools in emergencies
Mnemonic tools or alghorithm abbreviations are tools which help to keep information in long term memory. Students often use it. Another mnemonics exist to help memorize systemic patient history taking, optimal performance of physical examination at internal, neurological, psychiatric and surgical complaints, mass casualty incident report to dispatch centre or correct referral to other health care person. Some of acronyms are in the article with explanation of principles. Importance is based on ability to secure the best possible care to patients and compensate differencies between skilled physician and beginner.
Key words: mnemonic tools, medical abbreviations, emergency guidelines.
MUDr. František Jankó
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
Nové trendy v liečbe chronickej a pooperačnej muskuloskeletálnej bolesti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Beáta Blahová
Ambulancia všeobecného lekára, Krompachy
Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Igor Dolan
Urologické oddělení, FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia
ODBORNÉ PODUJATIA
MEDICÍNA PRE PRAX Kongres lekárov 1. kontaktu
created by © zooom.sk s.r.o.