Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Míľnik odborného časopisu VIA PRACTICA
TÉMA
MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
MUDr. Elena Rexová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
MUDr. Peter Rexa
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
MUDr. Jozef Zvarka, PhD.
NÚRCH, Piešťany
Význam kinezoterapie v prevencii a liečbe osteoporózy
MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
Osteoporóza a diabetes mellitus
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Eva Lalciková
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Diagnostika osteoporózy
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Osteoporóza ako závažný problém
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca, a. s.
Mgr. Beáta Suchá
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca, a. s.
Vplyv edukácie a včasnej diagnostiky na predchádzanie rizík osteoporózy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
II. interní klinika LF UP a FN Olomouc
Dráždivý tračník – stálý problém
MUDr. Jiří Hoza
Otolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba chronické rinosinusitidy (CRS)
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Vybrané epidemiologické ukazovatele vývoja karcinómu prsníka na Slovensku vo vzťahu k (ne)aplikovanému skríningu
MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Magdaléna Nagyová
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Profylaxia tromboembolizmu v praxi všeobecného lekára
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
MUDr. Zuzana Klimentová
Klinika pneumológie a ftizeológie SZU Bratislava
Latentná tuberkulózna infekcia a biologická liečba
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Tikagrelor – nový reverzibilný inhibítor receptora P2Y12 v liečbe akútnych koronárnych syndrómov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Akútne stavy zmätenosti v prednemocničných podmienkach
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Jana Nekorancová
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Lucia Štúrová
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Choroby oka a staroba
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Vredy predkolenia z pohľadu dermatológa
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Gynekologická ambulance – Gynartis, s. r. o., Vřesina
Probiotika z pohledu gynekologa
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Avaskulárna nekróza hlavy femuru
Cieľom odborného príspevku je priniesť širšej odbornej verejnosti súčasný pohľad na avaskulárnu nekrózu hlavy stehnovej kosti. V článku sa autori zameriavajú na podanie aktuálnych postupov v diagnostike, prevencii a liečbe ochorenia. Avaskulárna nekróza (syn. osteonekróza, aseptická kostná nekróza, bionekróza) je definovaná ako bunková smrť kostných elementov na podklade prerušenia krvného zásobenia. Tým dochádza ku kolapsu kostných štruktúr, kostnej deštrukcii, čo vyvoláva bolesť a poruchu kĺbovej funkcie. Avaskulárna nekróza vzniká na podklade množstva etiologických príčin, vyskytuje sa takmer vždy v oblasti kostných epifýz dlhých kostí. Najčastejšie sú postihnuté hlava femuru, humeru a kondyly femuru. Avaskulárna nekróza drobných kostí tarzu a karpu je pomerne častá. Multilokulárny výskyt avaskulárnej nekrózy nie je zriedkavý. Symetrické postihnutie napríklad pri avaskulárnej nekróze hlavy femuru býva časté. Pri jednostrannom záchyte avaskulárnej nekrózy hlavy femuru musíme vylúčiť postihnutie kontralaterálnej strany. Využitie magnetickej rezonancie a jej široká dostupnosť predstavujú ideálnu diagnostickú modalitu pre diagnostiku a sledovanie ochorenia. Avaskulárna nekróza sa vyskytuje najčastejšie v oblasti hlavy femuru. Svojou závažnosťou, postihom funkcie, bolesťami a progresiou ochorenia často i pri adekvátnej konzervatívnej či kĺb zachovávajúcej operačnej liečbe vedie až k invalidizácii pacienta. Včasné odoslanie pacienta k lekárovi špecialistovi (ortopéd, reumatológ), umožní včasnú diagnostiku a adekvátnu liečbu ochorenia.
Kľúčové slová: avaskulárna nekróza, kostná nekróza, hlava femuru, magnetická rezonancia, MR.

Avascular necrosis of femoral head
The aim of the article is to bring an actual view-point on the avascular necrosis of the femoral head to a broader scientific community. The authors focus in the article on presentation of current procedures in diagnostics, prevention and treatment of the disease. Avascular necrosis (osteonecrosis aseptic bone necrosis etc.) is defined as cellular death of bone elements due to blood supply impairment. This leads to bone destruction and collapse, resulting in pain and limitation of joint function. Aetiology of avascular necrosis is multifactorial. It occurs nearly always in the region of long bone epiphysis. Most commonly it is located in the head of femur, humerus and in femoral condyles. Small bones of tarsus and carpus are often involved. Multilocular appearance is not uncommon. Symmetrical impairment like in case of avascular necrosis of femoral head is often seen. In the case of unilateral femoral head avascular necrosis the disease on the contralateral side must be excluded. MR imaging is ideal diagnostic tool for diagnosis and follow up of the disease. Avascular necrosis appears most often in the femoral head. The severity of the disease, due to functional impairment of the hip, pain and usually progression of the lesion results in spite of adequate conservative therapy or joint preserving procedure inevitably in to joint destruction and physical disability. Early referral of a patient to a specialist (orthopaedic surgeon, rheumatologist) enables timely diagnosis and treatment of the disease.
Key words: avascular bone necrosis, bone necrosis, femoral head, magnetic resonance, MRI.
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
APLA, Praha
Mgr. Veronika Šporclová
APLA, Praha
Poruchy autistického spektra v dospělosti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Adherencia k liečbe artériovej hypertenzie – ako je to s vnímaním úspešnosti liečby
MUDr. Marián Sivoň
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Popudinské Močidlany
CRP prístroj v ambulancii všeobecného lekára a jeho praktické využitie
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Veronika Bartošová
Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UN Martin
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UN Martin
Generalizovaný herpes zoster – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.