Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Míľnik odborného časopisu VIA PRACTICA
TÉMA
MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
MUDr. Elena Rexová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
MUDr. Peter Rexa
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
MUDr. Jozef Zvarka, PhD.
NÚRCH, Piešťany
Význam kinezoterapie v prevencii a liečbe osteoporózy
MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
Osteoporóza a diabetes mellitus
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Eva Lalciková
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Diagnostika osteoporózy
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Osteoporóza ako závažný problém
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca, a. s.
Mgr. Beáta Suchá
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca, a. s.
Vplyv edukácie a včasnej diagnostiky na predchádzanie rizík osteoporózy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
II. interní klinika LF UP a FN Olomouc
Dráždivý tračník – stálý problém
MUDr. Jiří Hoza
Otolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Léčba chronické rinosinusitidy (CRS)
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Vybrané epidemiologické ukazovatele vývoja karcinómu prsníka na Slovensku vo vzťahu k (ne)aplikovanému skríningu
MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Magdaléna Nagyová
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Profylaxia tromboembolizmu v praxi všeobecného lekára
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
MUDr. Zuzana Klimentová
Klinika pneumológie a ftizeológie SZU Bratislava
Latentná tuberkulózna infekcia a biologická liečba
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Tikagrelor – nový reverzibilný inhibítor receptora P2Y12 v liečbe akútnych koronárnych syndrómov
Pozadie problému. Protidoštičková liečba je rozhodujúca pre úspešný manažment akútnych koronárnych syndrómov (AKS), či už pri konzervatívnej alebo intervenčnej a chirurgickej stratégii AKS. Mechanizmus interakcie endotel – trombocyty – a iné vzájomné zložité väzby a interakcie sú už relatívne dobre preskúmané. Doterajšia protidoštičková liečba klopidogrel + aspirín výrazne prispela k zlepšeniu liečby chorých s AKS, avšak napriek tejto liečbe perzistujú trombotické príhody či už v skoršom alebo neskoršom horizonte. Cieľ. Stručne priblížiť a zhrnúť podstatné súčasné poznatky o novej protidoštičkovej liečbe liekom tikagrelor u chorých s akútnym koronárnym syndrómom s alebo bez elevácie segmentu ST v EKG obraze. Záver. Tikagrelor je svojím mechanizmom účinku a výsledkami v liečbe chorých s AKS prelomový liek, ktorý patrí do každodenného protidoštičkového armamentária v rámci manažmentu AKS. Výrazný profit z liečby tikagrelorom + aspirín oproti inej protidoštičkovej liečby majú chorí s AKS, ktorí majú vek ≥ 75 rokov, váhu ≤ 60 kg, klírens kreatinínu ≤ 60 ml/min, sú po TIA alebo po ischemickej mozgovej príhode, majú precitlivelosť na tienopyridíny, a to aj vrátane pacientov už liečených klopidogrelom, pacientov bez znalosti koronárnej anatómie. U chorých s AKS, ak sa nemôže s akýchkoľvek príčin podať tikagrelor, eventuálne prasugrel, je stále indikovaný klopidogrel.
Kľúčové slová: protidoštičková liečba, akútny koronárny syndróm, tikagrelor.

Ticagrelor – a new reversible inhibitor of P2Y12 receptor in the treatment of acute coronary syndromes
Background. Antiplatelet therapy is crucial for the successful management of acute coronary syndromes (ACS) in either conservative or interventive and surgical strategy ACS. The mechanism of interaction endothelium – platelets – and other complex bonds and mutual interactions, are already relatively well researched. So far antiplatelet therapy clopidogrel + aspirin significantly contributed to improving of the treatment of patients with ACS, but despite this treatment thrombotic events persist at an earlier or a later term. Goal. Briefly explain and summarize current knowledge about relevant new antiplatelet treatment with ticagrelor in patients with acute coronary syndrome with or without ST segment elevation in the ECG image. Conclusion. Ticagrelor is due to its mechanism of action and results in the treatment of patients with ACS breakthrough drug that belongs to a daily antiplatelet armamentarium in the management of ACS. Distinctive profile of treatment with ticagrelor + aspirin versus other antiplatelet therapy have those patients with ACS, who are age ≥ 75 years, have weight ≤ 60 kg, creatinine clearance ≤ 60 mL/min, are after TIA or ischemic stroke, have hypersensitivity to thienopyridines, including also patients already treated with clopidogrel, patients without knowledge of coronary anatomy. In patients with ACS, if ticagrelor eventually prasugrel can not be given from any reasons, is still indicated clopidogrel.
Key words: antiplatelet therapy, acute coronary syndromes, ticagrelor.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Akútne stavy zmätenosti v prednemocničných podmienkach
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Jana Nekorancová
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Lucia Štúrová
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Choroby oka a staroba
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Vredy predkolenia z pohľadu dermatológa
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Gynekologická ambulance – Gynartis, s. r. o., Vřesina
Probiotika z pohledu gynekologa
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Avaskulárna nekróza hlavy femuru
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
APLA, Praha
Mgr. Veronika Šporclová
APLA, Praha
Poruchy autistického spektra v dospělosti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Adherencia k liečbe artériovej hypertenzie – ako je to s vnímaním úspešnosti liečby
MUDr. Marián Sivoň
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Popudinské Močidlany
CRP prístroj v ambulancii všeobecného lekára a jeho praktické využitie
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Veronika Bartošová
Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UN Martin
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UN Martin
Generalizovaný herpes zoster – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.