Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Prevencia ako voľba?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Bošiaková
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica pre obvinených a odsúdených, Trenčín
Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC – MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Deprese při úzkostných poruchách
MUDr. Alexander Nawka
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neklidová medikace – teorie a praxe
Farmakologická léčba má v algoritmu zvládání akutně neklidného pacienta své nezpochybnitelné místo, ale měla by být zahájená pouze v případě, když selžou deeskalační techniky a další nefarmakologické postupy. Ideální neklidová medikace by měla být neinvazivní, snadno aplikovatelná, s rychlým nástupem účinku, efektivně tlumící neklid bez nadměrné sedace pacienta, dobře tolerovaná a pozitivně ovlivňující příznaky základního onemocnění. I přes pestrou paletu momentálně dostupných preparátů ani jeden z nich nesplňuje všechny podmínky. V přehledovém článku jsou diskutovány aktuální možnosti léčebných strategií u neklidného pacienta s primárně psychiatrickou příčinou agitovanosti. I přes řadu existujících doporučení „expertů“ a výsledků randomizovaných studií, velkou roli v užití neklidové medikace hraje dlouhodobá klinická zkušenost a otázky ekonomické.
Kľúčové slová: agitovanost, agrese, neklidová medikace, farmakoterapie, omezovací opatření.

Forced medication
Pharmacological treatment has in the algorithm of the management of an acutely agitated patient its indisputable place and should be initiated only if previous de-escalation techniques and other non-pharmacological methods had fail. Ideal drug for such purpose should be non-invasive; easy to apply; with rapid onset of action; effectively decreasing agitation without excessive sedation; well-tolerated and should positively affect the underlying psychiatric condition. Despite the wide variety of currently available drugs nor one meets all the criteria. The review article discusses the current treatment options for agitated patients with primary psychiatric causes of agitation. Despite many existing „expert recommendations“ and the results of randomized controlled trials, a longlasting clinical experience together with economical factors plays signifiant role in the use of forced medication.
Key words: agitation, aggression, forced medication, pharmacotherapy, coercive measures.
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
Fajčenie tabaku a depresia
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy pohlavní identity
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Národní ústav duševního zdraví
Escitalopram: nové klinické poznatky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Marína Borovská
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Beata Baloghová
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Alexandra Krištúfková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Eliška Hrbková
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Socioterapie u afektivních poruch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Jarná vedecko-pracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 26. – 28. apríl 2013
OSOBNOSTI PSYCHIATRIE
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diela Théodula Ribota a súčasná psychiatria
created by © zooom.sk s.r.o.