Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Zbytočne „zachraňovaní“ hypertonici: až 60 000 urgentných výjazdov sanitiek ročne
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-Hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Nadúvanie brucha
MUDr. Karol Trejbal
Kardiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Možnosti liečby hypertenzie u seniorov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
MUDr. Monika Paulíková
VOU Košice
Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých
MUDr. Jiří Kladenský
UROINTEGRITAS s. r. o., Dům zdraví Marty Hartlové, Brno
Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, ZZS Life Star Emergency, Limbach
MUDr. Peter Herman
ZZS Life Star Emergency, Limbach
Peter Jackuliak
JIS V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára
Autori sa venujú kompetenciám a povinnostiam všeobecného lekára pri prehliadke mŕtveho. Upozorňujú na úskalia, ktoré môžu byť pri nesprávnom postupe podnetom na trestno-právny postih prehliadajúceho lekára. Ide o právne taxatívne vymedzenú a súčasne eticky veľmi citlivú odbornú činnosť, kde sa v praxi stále vyskytuje množstvo nedostatkov. Je preto nevyhnutné, aby sa všetci lekári vykonávajúci prehliadky bez ohľadu na vek mŕtvej osoby adekvátne orientovali v jej medicínskych aj právnych súvislostiach.
Kľúčové slová: prehliadka mŕtveho, vykonávanie pitvy, list o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie o úmrtí

Corps inspection and autopsy – competencies and duties of a general practitioner
The authors deal with the competencies and duties of a general practitioner during corpse inspection. They highlight the pitfalls that can, in case of inadequate procedure, trigger criminal law prosecution against the general practitioner. This professional activity is legally thoroughly defined and ethically sensitive at the same time. However, in practice, there still exist a number of shortcomings that need to be dealt with. It is therefore necessary for all doctors providing corpse inspection to be able to properly orientate themselves within the legal and medical aspects of the given activity, regardless of the age of the deceased person.
Key words: corpse inspection, autopsy performance, corpse inspection report, decease statistical report
created by © zooom.sk s.r.o.