Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Zbytočne „zachraňovaní“ hypertonici: až 60 000 urgentných výjazdov sanitiek ročne
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-Hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Nadúvanie brucha
MUDr. Karol Trejbal
Kardiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Možnosti liečby hypertenzie u seniorov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
MUDr. Monika Paulíková
VOU Košice
Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých
MUDr. Jiří Kladenský
UROINTEGRITAS s. r. o., Dům zdraví Marty Hartlové, Brno
Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, ZZS Life Star Emergency, Limbach
MUDr. Peter Herman
ZZS Life Star Emergency, Limbach
Peter Jackuliak
JIS V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky
Napriek tomu, že v posledných rokoch je zaznamenaný významný pokrok v diagnostike a liečbe synkop, starostlivosť o pacienta so synkopou nie je uspokojivá (7). Možno predpokladať, že dôvodom neuspokojivej starostlivosti je nedostatočná aplikácia poznatkov do praxe. Európska kardiologická spoločnosť vydáva štandardy pre diagnostiku a liečbu synkopálnych stavov. Pre prax v záchrannej službe sú platné odporúčania z roku 2010, na základe ktorých každá prechodná strata vedomia vyžaduje iniciálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta ešte v prednemocničnej fáze. Diagnostický algoritmus zahŕňa dôkladnú anamnézu o priebehu prechodnej straty vedomia, fyzikálne vyšetrenie vrátane merania tlaku v sede a stoji, orientačné neurologické vyšetrenie na vylúčenie cievnej mozgovej príhody alebo tranzitórneho ischemického ataku a 12-zvodové EKG. Posledné uvedené nie je vo výjazdoch záchrannej zdravotnej služby realizované u každého pacienta s kolapsom. V súčasnosti je situácia taká, že realizácia EKG je ovplyvnená nielen vedomosťou o patofyziologickom mechanizme synkopálnych stavov, ale do istej miery aj inštinktom vyšetrujúceho. V článku ponúkame dve kazuistiky srdcových synkop, ktoré na prvý pohľad vyzerali benígne, avšak elektrokardiogram a správna interpretácia príznakov odhalili závažnú srdcovú synkopu.
Kľúčové slová: elektrokardiogram, prechodná strata vedomia, srdcová synkopa

Syncopes from emergency medical services physician´s point of view – two case reports
Despite of progress in diagnostics and therapy of syncopes management of this condition still remains unsatisfactory. Insufficient application of theoretical knowledge into practice can be supposed a reason for this state. The European Society of Cardiology publishes updated guidelines for diagnostics and therapy of syncopes. Guidelines 2010 are applicable into Emergency Medical Services´practice. According to these guidelines any temporary loss of counsciousness needs initial examination in prehospital settings. Diagnostics includes precise case history, clinical exmination including blood pressure of standing and sitting person, neurological examination to exclude brain stroce or transient ischaemic attack and 12 lead ECG. This examination isn´t provided in every collapsed person. We present two case reports of syncopes which presented benign but 12 lead ECG and correct interpretation of findings lead to the right conclusion of severe cardiac syncope.
Key words: electrocardiogram, transient loss of consciousness, cardiac syncope
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára
created by © zooom.sk s.r.o.