Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Zbytočne „zachraňovaní“ hypertonici: až 60 000 urgentných výjazdov sanitiek ročne
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-Hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Nadúvanie brucha
MUDr. Karol Trejbal
Kardiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Možnosti liečby hypertenzie u seniorov
Artériová hypertenzia (AH) je globálnou pandémiou s vysokou prevalenciou, pričom iba 13 % pacientov je liečbou dobre kontrolovaných. Zlepšenie socioekonomickej situácie vo vyspelých krajinách je spojené s progresívnym nárastom seniorskej populácie. Incidencia AH u seniorov v európskych krajinách sa odhaduje na 53 % až 72 %, pričom AH je zodpovedná za 17 % celkovej mortality. Absolútny benefit z adekvátnej liečby AH u seniorov je kvôli väčšiemu absolútnemu kardiovaskulárnemu riziku vyšší ako u mladších hypertonikov. Podľa záverov štúdie HYVET z liečby AH profitujú aj seniori vo veku nad 80 rokov, a to nielen znížením morbidity, ale aj mortality. Liečba AH u seniorov musí byť komplexná, zameraná jednak na nefarmakologické opatrenia, jednak na adekvátnu farmakoterapiu, ktorá zodpovedá špecifikám starnúceho organizmu.
Kľúčové slová: artériová hypertenzia u seniorov, izolovaná systolická hypertenzia, antihypertenzívna liečba

The possibillities in the treatment of arterial hypertension in the elderly
Arterial hypertension (AH) is a global pandemic with high prevalence rate, while only about 13% of cases are successfully controlled by treatment. Continuously improving socio-economic environment in developed countries brings progressive growth of senior population. Incidence of AH in aging population in European countries is estimated at 53% to 72%, while AH causes 17% of all mortalities. Absolute benefit of the adequate treatment of AH is higher with seniors than with younger hypertonic population, mainly due to higher absolute cardiovascular risk. According to results of study HYVET show that seniors of 80+ years of age benefit from this treatment not only by lower morbidity rate, but also by lower mortality rate. It is necessary that treatment of seniors with AH is complex. It should be focused primarily on non-pharmacological treatments, as well as adequate pharmacotherapy that takes specifics of aging population into consideration.
Key words: arterial hypertension in the elderly, isolated systolic hypertension, antihypertensive medications
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
MUDr. Monika Paulíková
VOU Košice
Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých
MUDr. Jiří Kladenský
UROINTEGRITAS s. r. o., Dům zdraví Marty Hartlové, Brno
Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, ZZS Life Star Emergency, Limbach
MUDr. Peter Herman
ZZS Life Star Emergency, Limbach
Peter Jackuliak
JIS V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára
created by © zooom.sk s.r.o.