Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Zbytočne „zachraňovaní“ hypertonici: až 60 000 urgentných výjazdov sanitiek ročne
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-Hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Nadúvanie brucha
Nadúvanie brucha je veľmi často vyskytujúci sa klinický problém, ktorý postihuje 10 – 30 % ľudí. Nadúvaním brucha sa označuje ako subjektívny pocit, tak aj objektívne distenzia brucha. I keď nadúvanie brucha môže byť prítomné aj pri organických ochoreniach tráviaceho traktu, pri ktorých anatomické a štrukturálne abnormality spôsobujú ťažkosti, väčšina pacientov má prítomné funkčné ochorenie. Aby sme mohli začať u pacienta čo najvhodnejší manažment, je potrebné dobre poznať patogenetické mechanizmy nadúvania. Nadúvanie môže byť liečené účinne, ak sa nájde vyvolávajúca príčina. V prípade, že sa nenájde zjavný vyvolávateľ, odporúča sa vynechať jedlá spôsobujúce ťažkosti, empirická liečba a príležitostne i psychologická terapia.
Kľúčové slová: nadúvanie brucha, distenzia brucha, flatulencia

Abdominal bloating
Abdominal bloating is a very common clinical problem that affects 10 – 30% of people. Bloating is a term used for subjective sensation and to the objective abdominal distension. Although abdominal distension may be present also in organic disorders, where anatomic and structural abnormalities causes complaints, most of the patients have co-existing functional disorder. In order to begin with proper management of patient, it is useful to understand the pathogenic mechanism of bloating. Bloating can be treated effectively if the cause can be determined. In case, no apparent cause is found, it is recommended to avoid offending food items, empirical therapy and occasionally psychological therapy.
Key words: abdominal bloating, abdominal distension, flatulence
MUDr. Karol Trejbal
Kardiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Možnosti liečby hypertenzie u seniorov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
MUDr. Monika Paulíková
VOU Košice
Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých
MUDr. Jiří Kladenský
UROINTEGRITAS s. r. o., Dům zdraví Marty Hartlové, Brno
Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, ZZS Life Star Emergency, Limbach
MUDr. Peter Herman
ZZS Life Star Emergency, Limbach
Peter Jackuliak
JIS V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára
created by © zooom.sk s.r.o.