Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN v Olomouci
Poruchy chování a psychotické symptomy ve stáří – dvě kazuisitiky
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
Věřit nebo nevěřit?
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Príčiny recidív liečených patologických hráčov
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Porovnanie účinku a nežiadúcich účinkov liečby olanzapínom a risperidonom u hospitalizovaných žien
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha
Farmakoterapie pacientů trpících emočně nestabilní poruchou osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Vyhýbavá porucha osobnosti – diagnostika a kognitivně-behaviorální terapie
MUDr. Ľubomíra Izáková, doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Význam pojmu cykloidné psychózy v súčasnosti
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.1,2, MUDr. Erik Herman1,3, MUDr. Tomáš Nežádal1,2
1Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 3Psychiatrická klinika 1. LF UK
Epilepsie a základy antiepileptické léčby – část 2.
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Farmakoterapie Afektivních poruch v dětství a adolescenci
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci
Již v roce 1997 se na našem trhu objevil 1. zástupce skupiny inhibitorů cholinesteráz, léků, které jsou považované za standard v léčbě Alzheimerovy nemoci. Přesto je počet léčených stále ještě nedostačující ve srovnání s ostatními vyspělými státy. Článek shrnuje základní pravidla podávání inhibitorů cholinesteráz a memantinu na základě zpracování literárních údajů a doporučení a s ohledem na zkušenosti autorky.
Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, inhibitory cholinesteráz, memantin, pravidla podávání.
Kľúčové slová MeSH: Alzheimerova choroba – farmakoterapia; inhibítory cholínesteráz – aplikácia a dávkovanie; memantín – aplikácia a dávkovanie.

Long-term use of cognitive drugs in Alzheimer disease
The first representative from a group of cholinesterase inhibitors, which are considered standard therapy of Alzheimer disease, came on our market already in 1997. But still, there are insufficient numbers of treated patients in comparison with other advanced countries. Article summarises basic rules of cholinesterase inhibitors administration based on a review of the literature and recommendations and with regards to the experiences of author.
Key words: Alzheimer disease, cholinesterase inhibitors, memantine, rules of administration.
Key words MeSH: Alzheimer disease – drug therapy; cholinesterase inhibitors – administration and dosage; memantin – administration and dosage.
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Mária Martinove‚ Mgr. Branislav Bodo
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora
Je opodstatnená liečba depresívnych porúch aj u závislých?
created by © zooom.sk s.r.o.