Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
Prevencia a liečba osteoporózy – príspevok ku kvalite života nielen seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Hemoroidy
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
Selfmonitoring diabetických pacientov – dôležitá súčasť každodenného manažmentu ochorenia
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca Časť II: Ovplyvniteľnosť rizika gastrointestinálnych, neurologických a infekčných komplikácií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Chondroitínsulfát – fyziologická úloha v chrupavke a terapeutický potenciál
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Venofarmaká v klinickej praxi
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára, Med-adult, s. r. o., Bratislava
Chrípka a očkovanie proti chrípke v ambulancii VL v sezóne 2012/2013
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
†doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Jana Kadrabová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Daniela Hučková
HPL, s. r. o., Bratislava
Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku
Najrizikovejšou skupinou z hľadiska infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) s prevalenciou 25 – 40 % sú na Slovensku bývalí drogovo závislí jedinci (IDUs). Cieľom predloženej práce bolo v rizikovej skupine IDUs zistiť vývoj séroprevalencie HCV v rokoch 2004 – 2009. Pacienti a metódy: V rokoch 2004 až 2009 sme vyšetrili 962 IDUs, oboch pohlaví (muži 682, ženy 280) s priemerným vekom 27 rokov. Na diagnostiku boli použité štandardné diagnostické testy. Výsledky: V epidemiologickej štúdii sa prevalencia anti-HCV pozitivity v jednotlivých rokoch pohybovala v rozmedzí 34 % – 78 % a pozitivita HCV RNA v rozmedzí 17 – 71 %. Distribúcia genotypov sa počas sledovaného obdobia vyrovnala s miernou prevahou genotypu 3. Záver: Výsledky epidemiologickej štúdie doklazujú pretrvávanie vysokej pozitivity anti-HCV a HCV RNA PCR metódou v rizikovej skupine IDUs.
Kľúčové slová: drogovo závislí jedinci, hepatitída C, prevalencia.

Hepatitis C in the community of drug users in Slovakia
In industrialised countries, injecting drug use is currently the most important risk factor for infection with hepatitis C, resulting in high prevalence of hepatitis C among injecting drug users (IDUs) in Slovakia in the range od 25 – 40 %. The aim of the study was to assess the seroprevalence of HCV infection and distribution of genotypes among IDUs in the years 2004 – 2009. Patients and methods: A total number of 962 probands, both sexes (682 males and 280 females) with mean age 27 years were investigated in the years 2004 – 2009. Standard virological tests were performed. Results: The seroprevalence of anti-HCV positivity during the years 2004 – 2009 were in range 34% – 78% and positivity of HCV RNA assessed by PCR method were in range 17 –71%. The genotypes distribution was in slight favour of genotype 3. Conclusion: The results of epidemiological studies confirm persistence of high positivity of anti-HCV and HCV RNA by PCR method in the risk group of IDUs.
Key words: hepatitis C, intravenous drug users, prevalence.
created by © zooom.sk s.r.o.