Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
Prevencia a liečba osteoporózy – príspevok ku kvalite života nielen seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Hemoroidy
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
Selfmonitoring diabetických pacientov – dôležitá súčasť každodenného manažmentu ochorenia
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca Časť II: Ovplyvniteľnosť rizika gastrointestinálnych, neurologických a infekčných komplikácií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Chondroitínsulfát – fyziologická úloha v chrupavke a terapeutický potenciál
Chondroitínsulfát je glykozaminoglykán zložený z reťazca striedajúcich sa monosacharidov N-acetylgalaktozamínu a kyseliny glukurónovej. Je súčasťou viacerých proteoglykánov (versikan, neurokan, dekorin, biglykan, perlekan), ktoré majú v organizme rôzne štrukturálne a regulačné úlohy. Proteoglykán agrekan má kľúčový význam pre schopnosť chrupavky odolávať tlaku vyvíjanému v kĺboch. Užívanie chondroitínsulfátu dokáže zlepšiť funkciu a zmierniť stuhnutosť artrotických kĺbov a pôsobiť analgeticky. Dostupný je vo forme lieku a veľkého množstva výživových doplnkov. Terapeutický potenciál chondroitínsulfátu sa využíva aj v oblasti oftalmológie, urológie alebo onkológie.
Kľúčové slová: chondroitínsulfát, proteoglykán, agrekan, chrupavka, osteoartróza.

Chondroitin sulfate – physiological role in cartilage and therapeutic potential
Chondroitin sulfate is glycosaminoglycan composed of a chain of alternating monosaccharides N-acetylgalactosamine and glucuronic acid. It is a part of a number of proteoglycans (versican, neurocan, decorin, biglycan, perlecan), which play different structural and regulatory roles in the body. Proteoglycan aggrecan is crucial for the ability of cartilage to withstand the pressure exerted at the joints. Use of chondroitin sulfate can improve function and relieve stiffness in arthritic joints and acting analgesic. It is available in the form of the drug and large amounts of dietary supplements. Therapeutic potential of chondroitin sulfate is also used in ophthalmology, urology and oncology.
Key words: chondroitin sulfate, proteoglycan, aggrecan, cartilage, osteoarthritis.
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Venofarmaká v klinickej praxi
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára, Med-adult, s. r. o., Bratislava
Chrípka a očkovanie proti chrípke v ambulancii VL v sezóne 2012/2013
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
†doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Jana Kadrabová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Daniela Hučková
HPL, s. r. o., Bratislava
Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.