Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
Prevencia a liečba osteoporózy – príspevok ku kvalite života nielen seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Hemoroidy
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
Selfmonitoring diabetických pacientov – dôležitá súčasť každodenného manažmentu ochorenia
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca Časť II: Ovplyvniteľnosť rizika gastrointestinálnych, neurologických a infekčných komplikácií
Na elektívnu kardiochirurgickú operáciu by mal byť pacient odoslaný v čo najlepšej možnej kondícii, s optimálne vyladenými ovplyvniteľnými rizikovými faktormi. Dôležité je, aby bol pacient v stave kardiopulmonálnej kompenzácie, dostatočne živený, s dlhodobo stabilizovanými hodnotami glykémií. Pre plánovanie rozsahu operačných postupov je dôležité poznať stav jeho renálnych funkcií, dôležité v prevencii operačného krvácania je v dostatočnom predstihu vysadiť antiagregačnú/antikoagulačnú liečbu. U rizikových pacientov treba predoperačne zrealizovať gastroskopiu, zvážiť eradikáciu Helicobacter pylori. Riziko peri/pooperačnej cievnej mozgovej príhody významne redukuje karotická endarterektómia. V prevencii vzniku pooperačných infekcií má význam nazálna dekolonizácia stafylokokov a používanie chlórhexidínu. Pred operáciou na chlopňovom aparáte je nevyhnutná dôsledná stomatologická defokizácia.
Kľúčové slová: gastroskopia, eradikácia Helicobacter pylori, postperfúzny syndróm, delírium, endarterektómia, bakteriémia, hemokultúra.

Preoperative preparation of patients undergoing cardiac surgery Part II: Possible influencing of gastrointestinal, neurological and infectious complications
Patients elected for elective cardiac surgery should be sent in the best possible condition, with optimized correctable risk factors. Ii is important that the patient is in a state of cardiopulmonary compensation, well nourished, with the long-term stabilized glycaemia levels. Planning the range of surgery procedures is based on the kidney function and to minimize risk of bleeding during surgery, it is essential to discontinue antiplatelet/anticoagulant therapy in advance. High risk patients should undergo gastroscopy preoperatively with the considerations to eradicate Helicobacter pylori. The carotic endarterectomy significantly reduces the risk of peri / postoperative stroke. The nasal decolonisation of staphylococci and the use of chlorhexine is important in the prevention of postoperative infections. When performing valvular surgery it is important to eliminate dental foci of infections.
Key words: gastroscopy, eradication of Helicobacter pylori, postperfusion syndrome, delirium, endarterectomy, bacteremia, blood culture.
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Chondroitínsulfát – fyziologická úloha v chrupavke a terapeutický potenciál
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Venofarmaká v klinickej praxi
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára, Med-adult, s. r. o., Bratislava
Chrípka a očkovanie proti chrípke v ambulancii VL v sezóne 2012/2013
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
†doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Jana Kadrabová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Daniela Hučková
HPL, s. r. o., Bratislava
Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.