Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
Prevencia a liečba osteoporózy – príspevok ku kvalite života nielen seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Hemoroidy
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
Selfmonitoring diabetických pacientov – dôležitá súčasť každodenného manažmentu ochorenia
Diabetes mellitus je chronické ochorenie vyžadujúce kontinuálnu doživotnú komplexnú starostlivosť (starostlivosť zameranú nielen na manažment glykemickej kompenzácie), neustálu edukáciu vedúcu k selfmanažmentu diabetika, podporu v prevencii akútnych diabetických komplikácií a v redukcii chronických devastujúcich mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. Dôležitou súčasťou modernej kontinuálnej starostlivosti o diabetika je aj vykonávanie selfmonitoringu. Pod pojmom selfmonitoring (sebakontrola) rozumieme v užšom slova zmysle vykonávanie kontroly glykémií, v širšom slova zmysle aj vykonávanie kontroly glykozúrie, ketonúrie, prípadne meranie a sledovanie telesnej hmotnosti a krvného tlaku. Pre zdravotnícky personál a pre pacientov máme v súčasnosti primárne dostupné dva techniky zamerané na kontrolu glykemickej kompenzácie: monitorovanie glykémie selfmonitoringom (SMBG – self-monitoring blood glucose) alebo pomocou kontinuálneho monitoringu glukózy (CGM).
Kľúčové slová: selfmonitoring glykémií, kontinuálny monitoring glukózy.

Self-monitoring of diabetic patients – an important part of daily management of the disease
Diabetes mellitus is a chronic disease requiring a continuous complex care (care management focusing not only on glycemic control), requiring continual education and support in the prevention of acute diabetic complications and reducing of the devastating chronic microvascular and macrovascular complications. An important part of modern continual care for diabetics is the implementation of self-monitoring. The term self-monitoring (self-control), understood in the narrow sense – control glucose levels, in the broader sense – control of glycosuria, ketonuria or measuring and monitoring of body weight and blood pressure. We currently have available two primary techniques for control glycemic compensation: self-monitoring of blood glucose (SMBG – self-monitoring of blood glucose) or continuous glucose monitoring (CGM).
Key words: self-monitoring blood glucose, continual glucose monitoring.
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca Časť II: Ovplyvniteľnosť rizika gastrointestinálnych, neurologických a infekčných komplikácií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Chondroitínsulfát – fyziologická úloha v chrupavke a terapeutický potenciál
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Venofarmaká v klinickej praxi
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára, Med-adult, s. r. o., Bratislava
Chrípka a očkovanie proti chrípke v ambulancii VL v sezóne 2012/2013
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
†doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Jana Kadrabová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Daniela Hučková
HPL, s. r. o., Bratislava
Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.