Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
Prevencia a liečba osteoporózy – príspevok ku kvalite života nielen seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Hemoroidy
Hemoroidy sú zväčšené vény lokalizované v dolnej časti rekta a anu. Najčastejším symptómom je nebolestivé krvácanie. V diagnostike sú nápomocné okrem anamnézy aj inšpekcia anu a endoskopické vyšetrenia (rektoskopia, anoskopia). Klinický obraz závisí od štádia ochorenia. Najčastejšími komplikáciami hemoroidov sú krvácanie, trombóza, prolaps a strangulácia. Liečba hemoroidov je indikovaná iba u symptomatických pacientov a voľba liečebného prístupu je ovplyvnená stupňom mukózneho prolapsu, závažnosťou a typom príznakov. Režimové opatrenia by mali byť súčasťou liečby u každého pacienta. Súčasné možnosti liečby pozostávajú z konzervatívnej, semikonzervatívnej a chirurgickej terapie. Konzervatívnou liečbou za pomoci podávania venofarmák je možné dosiahnuť ústup ťažkostí u viac ako 60 % pacientov. Podávanie lieku vo forme mikronizovanej purifikovanej flavonoidnej frakcie je indikované vo všetkých štádiách ochorenia.
Kľúčové slová: hemoroidy, krvácanie, liečba.

Hemorrhoids
Hemorrhoids are enlarged veins localized in the lower part of rectum and anus. The most common symptom is painless bleeding. In diagnostic process beside history and examination of anus are useful also endoscopic procedures (rectoscopy, anuscopy). Clinical presentation depends on grading of the disease. The most common complications of hemorrhoids are bleeding, thrombosis, prolapse and strangulation. Treatment of hemorrhoids is indicated only in symptomatic patients and the choice of approach is affected by the degree of mucosal prolapse, relevance and type of symptoms. Dietary/lifestyle changes should be a part of treatment in every patient. Actual treatment possibilities consist of conservative, semiconservative and surgical therapy. Conservative treatment by the help of taking venopharmacological agents is able to achieve regression of symptoms in more than 60% of patients. The use of micronised flavonoid venotonic agents is indicated in all degrees of the disease.
Key words: hemorrhoids, bleeding, treatment.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
Selfmonitoring diabetických pacientov – dôležitá súčasť každodenného manažmentu ochorenia
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca Časť II: Ovplyvniteľnosť rizika gastrointestinálnych, neurologických a infekčných komplikácií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Chondroitínsulfát – fyziologická úloha v chrupavke a terapeutický potenciál
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Venofarmaká v klinickej praxi
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia všeobecného lekára, Med-adult, s. r. o., Bratislava
Chrípka a očkovanie proti chrípke v ambulancii VL v sezóne 2012/2013
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
†doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Jana Kadrabová, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Daniela Hučková
HPL, s. r. o., Bratislava
Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.