Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabolické ochorenia – čoraz väčšia výzva pre výskum i klinickú prax
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prehľad farmakoterapie fibrilácie predsiení (aktualizácia pre všeobecných lekárov)
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Podpora prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení výživovými doplnkami
MUDr. Peter Jackuliak
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Význam vitamínu D v diabetológii
MUDr. Jarmila Pertinačová
Odbor epidemiológie, RÚVZ BA hl. m. so sídlom v Bratislave
Kliešťová meningoencefalitída v roku 2011, klinický priebeh a epidemiológia
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine
Praktický postup v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca – čím môže prispieť praktický lekár? Časť I: Optimalizácia nutrície, glykémie. Kompenzácia respiračných, renálnych a koagulačných parametrov.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Pohľad klinického imunológa na biologickú liečbu psoriázy
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava
Akútna rinosinusitída
Rinosinusitída patrí k jedným z najčastejších diagnóz v klinickej praxi. Súčasne odhadovaná prevalencia akútnej rinosinusitídy je okolo 18 %. Akútna rinosinusitída je najčastejšie spôsobená vírusovou infekciou, ktorá môže byť komplikovaná bakteriálnou superinfekciou. Najjednoduchším spôsobom ako oddiferencovať vírusovú a bakteriálnu rinosinusitídu je zhodnotenie trvania symptómov. Ciele medikamentóznej liečby pri akútnej rinosinusitíde sú eliminácia infekcie, redukcia zápalu, zlepšenie priechodnosti cez nosovú dutinu a ostiomeatálne komplexy sínusov, podpora drenáže, a tým celkovo zlepšenie a úprava symptómov. Odporúčania pre diagnostiku a liečbu akútnej rinosinusitídy smerujú k zlepšeniu výsledkov a následne k zníženiu nákladov na liečbu.
Kľúčové slová: akútna rinosinusitída, vírusová, bakteriálna, symptómy, liečba.

Acute rhinosinusitis
Rhinosinusitis is one of the more frequent diagnoses in clinical practice. Currently estimated prevalence of acute rhinosinusitis is 18%. Frequently, acute rinosinusitis is caused by viral infection, which may be complicated by secondary bacterial infection. Duration of symptoms is the most common way physicians differentiate between acute viral or bacterial rhinosinusitis. The goals of acute rhinosinusitis treatment are eliminate infection, reduce inflammation, improve nasal and ostiomeatal complex patency, promote drainage, and generally improve and relief of symptoms. Guidelines for the diagnosis and treatment of the acute rhinosinusitis provide algorithms to improve outcomes and decrease costs.
Key words: acute rhinosinusitis, viral, bacterial, symptoms, treatment.
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Zlepšená adherencia pacienta s artériovou hypertenziou – dostupná možnosť skvalitnenia starostlivosti?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
VIII. kongres lekárov 1. kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX s puncom originality
created by © zooom.sk s.r.o.