Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabolické ochorenia – čoraz väčšia výzva pre výskum i klinickú prax
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prehľad farmakoterapie fibrilácie predsiení (aktualizácia pre všeobecných lekárov)
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Podpora prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení výživovými doplnkami
MUDr. Peter Jackuliak
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Význam vitamínu D v diabetológii
MUDr. Jarmila Pertinačová
Odbor epidemiológie, RÚVZ BA hl. m. so sídlom v Bratislave
Kliešťová meningoencefalitída v roku 2011, klinický priebeh a epidemiológia
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine
Praktický postup v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca – čím môže prispieť praktický lekár? Časť I: Optimalizácia nutrície, glykémie. Kompenzácia respiračných, renálnych a koagulačných parametrov.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Pohľad klinického imunológa na biologickú liečbu psoriázy
Psoriáza je chronické relabujúce kožné ochorenie významne zasahujúce kvalitu života postihnutých, pričom až 30 % pacientov trpí súčasne aj postihnutím kĺbov. V súčasnosti toto ochorenie radíme medzi tzv. autozápalové ochorenia, od čoho sa odvíjajú aj najnovšie liečebné stratégie. V patogenéze sa uplatňujú dendritové bunky prezentujúce antigén, ktorých cytokíny IL-12 a IL-23 aktivujú naivné T-lymfocyty smerom do Th1 a Th17 subpopulácií. Cytokíny týchto T-buniek spôsobujú chronický zápal kože s hyperpláziou keratinocytov, neovaskularizáciou, vazodilatáciou a ďalším influxom buniek zápalu, čo vedie k vzniku psoriatického plaku. Poznanie úlohy jednotlivých cytokínov viedlo k vzniku cielených stratégií zasahujúcich konkrétne cytokínové dráhy. Medzi najperspektívnejšie liečebné stratégie patrí podávanie protilátky zameranej proti spoločnej subjednotke cytokínov IL-12 a IL-23 (anti-p40, ustekinumab). Táto liečba vedie k významnému ústupu prejavov ochorenia u väčšiny pacientov pri aplikácii iba raz za 12 týždňov, čo prispieva k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov so stredne ťažkou a ťažkou psoriázou.
Kľúčové slová: psoriáza, autozápalové choroby, cielená biologická liečba, ustekinumab.

View of clinical immunology on targeted therapy of psoriasis
Psoriasis is a chronic recurrent skin disorder significantly influencing quality of life. Up to 30 % patients suffer simultaneously from joint inflammation. Actually we classify psoriasis as an auto-inflammatory disease – out of this knowledge proceed new therapeutic strategies. Dendritic antigen presenting cells play a crucial role in the pathogenesis; their cytokines IL-12 and IL-23 activate naive T-cells to the Th1 and Th17 subpopulations. Cytokines of these cells cause chronic skin inflammation with keratinocytes hyperplasia, neovascularisation, vasodilatation a more inflammatory cell influx, and leading to psoriatic plaque formation. Knowledge of individual cytokines role has led to the development of targeted strategies interfering with concrete cytokine pathways. To the most perspective strategies in the treatment of psoriasis belong antibody directed against common p40 subunit of IL-12 a IL-23 (anti-p40, ustekinumab). This therapy leads to significant symptom relief in most patients by application only once in every 12 weeks, contributing to important improvement of quality of life in patients with moderate to severe psoriasis.
Key words: psoriasis, auto-inflammatory diseases, targeted therapy, ustekinumab
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava
Akútna rinosinusitída
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Zlepšená adherencia pacienta s artériovou hypertenziou – dostupná možnosť skvalitnenia starostlivosti?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
VIII. kongres lekárov 1. kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX s puncom originality
created by © zooom.sk s.r.o.