Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabolické ochorenia – čoraz väčšia výzva pre výskum i klinickú prax
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prehľad farmakoterapie fibrilácie predsiení (aktualizácia pre všeobecných lekárov)
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Podpora prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení výživovými doplnkami
MUDr. Peter Jackuliak
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Význam vitamínu D v diabetológii
MUDr. Jarmila Pertinačová
Odbor epidemiológie, RÚVZ BA hl. m. so sídlom v Bratislave
Kliešťová meningoencefalitída v roku 2011, klinický priebeh a epidemiológia
Kliešťová meningoencefalitída je akútne vírusové ochorenie centrálneho nervového systému. V roku 2011 bolo na území SR hlásených 108 prípadov tohto ochorenia, z toho klinické a epidemiologické údaje boli retrospektívne zistené u 92 pacientov. So stúpajúcim vekom pacientov sa zvyšoval i výskyt ochorení s maximom vo vekovej skupine 55- – 64-ročných dospelých (21 prípadov). Priemerný vek sledovaných pacientov bol 42,5 rokov v rozpätí 4 –77 rokov. Dvojfázový priebeh ochorenia bol zaznamenaný v 66 prípadoch (71,7 %). Ochorenie najčastejšie prebiehalo pod obrazom meningitídy (50,0 %), meningoencefalitída sa vyskytla u 30 pacientov (32,6 %). K rozvoju paretických komplikácií došlo u 12 osôb (13,0 %), v 1 prípade sa ochorenie končilo úmrtím. Postencefalitický syndróm bol diagnostikovaný u 25 (27,2 %) pacientov. Údaj o zaklieštení bol pozitívny v 73,9 %.
Kľúčové slová: kliešťová meningoencefalitída, klinický priebeh, epidemiológia, postencefalitický syndróm.

Tick-borne meningoencephalitis in 2011, clinical course and epidemiology
Tick-borne meningoencephalitis is acute viral disease of central nervous system. There were reported 108 TBE cases in Slovakia in 2011; clinical and epidemiological data were retrospectively collected in 92 ones. Incidence of the disease increased with increasing age of patients at maximum in a group of 55-64 year old individuals (21 cases). In the group of 4-77 year old monitored patients, the average age was 42.5 years. Biphasic course of the disease was documented in 66 cases (71.7%). The TBE disease was mostly presented as meningitis (50.0%) and meningoencephalitis was observed in 30 cases (32.6%). Paresis complication development occured in 12 cases (13.0%). TBE disease finished with death in one case. Postencephalitic syndrom was diagnosed in 25 cases (27.2%). Tick bite was positive in 73.9% cases.
Key words: tick-borne meningoencephalitis, clinical course, epidemiology, post-encephalitic syndrome.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine
Praktický postup v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca – čím môže prispieť praktický lekár? Časť I: Optimalizácia nutrície, glykémie. Kompenzácia respiračných, renálnych a koagulačných parametrov.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Pohľad klinického imunológa na biologickú liečbu psoriázy
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava
Akútna rinosinusitída
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Zlepšená adherencia pacienta s artériovou hypertenziou – dostupná možnosť skvalitnenia starostlivosti?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
VIII. kongres lekárov 1. kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX s puncom originality
created by © zooom.sk s.r.o.