Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabolické ochorenia – čoraz väčšia výzva pre výskum i klinickú prax
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prehľad farmakoterapie fibrilácie predsiení (aktualizácia pre všeobecných lekárov)
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Podpora prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení výživovými doplnkami
MUDr. Peter Jackuliak
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Význam vitamínu D v diabetológii
Na základe množstva poznatkov z experimentálnych a humánnych štúdii sa dá vitamín D považovať za významný faktor znižujúci riziko vzniku diabetes mellitus 1. aj 2. typu. V mechanizme jeho účinkov sa uplatňuje priamy vplyv cez jadrové VDR receptory na gény kódujúce proteíny súvisiace s normálnou funkciou B-buniek a gény kódujúce proteíny ovplyvňujúce imunitné mechanizmy ako aj mechanizmy inzulínovej rezistencie. Vitamín D priamo aj nepriamo ovplyvňuje aj metabolizmus vápnika, čím zasahuje do regulačných dejov sekrécie a účinku inzulínu. Existujú mnohé odporúčania suplementácie vitamínom D u rizikových skupín, kam patria aj diabetici. Na dosiahnutie cieľovej hodnoty sérovej koncentrácie 25-hydroxyvitamínu D sú odporučované dvoj- až trojnásobne vyššie dávky než v prevencii a liečbe osteoporózy. Napriek tomu je štandardne odporučenou dávkou 800 – 1000 IU vitamínu D denne. Sľubnou možnosťou sú analógy vitamínu D, ktoré si pri nižších dávkach zachovávajú imunomodulačný a metabolický vplyv pri vzniku diabetes mellitus a počas jeho priebehu.
Kľúčové slová: vitamín D, diabetes mellitus, VDR receptor, suplementácia vitamínu D.

Significance of vitamin D in diabetology
On the basis of the entire quantity of knowledge from the experimental and humane clinical studies vitamin D can be considered as a significant factor in reducing the risk of developing diabetes mellitus type 1 and also type 2. The mechanism of vitamin D is mediated due to direct impact of vitamin D on nuclear receptors and affecting of genes for proteins associated with normal B-cell function and proteins affecting the immune mechanisms and mechanisms of insulin resistance. Vitamin D so directly as well as indirectly affects the calcium metabolism, which extends into the regulation of insulin secretion. There are many recommendations for the doses of vitamin D supplementation. In risk groups, like patients with diabetes to achieve the target value of the serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D are recommended two- to threefold higher doses than in prevention and treatment of osteoporosis. Nevertheless, according the guidelines is only the dose of 800 – 1 000 IU vitamin D per day recommend. Promising option may be analogues of vitamin D.
Key words: diabetes mellitus, the VDR receptor, vitamin D and supplementation of vitamin D.
MUDr. Jarmila Pertinačová
Odbor epidemiológie, RÚVZ BA hl. m. so sídlom v Bratislave
Kliešťová meningoencefalitída v roku 2011, klinický priebeh a epidemiológia
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine
Praktický postup v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca – čím môže prispieť praktický lekár? Časť I: Optimalizácia nutrície, glykémie. Kompenzácia respiračných, renálnych a koagulačných parametrov.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Pohľad klinického imunológa na biologickú liečbu psoriázy
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava
Akútna rinosinusitída
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Zlepšená adherencia pacienta s artériovou hypertenziou – dostupná možnosť skvalitnenia starostlivosti?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
VIII. kongres lekárov 1. kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX s puncom originality
created by © zooom.sk s.r.o.