Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabolické ochorenia – čoraz väčšia výzva pre výskum i klinickú prax
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prehľad farmakoterapie fibrilácie predsiení (aktualizácia pre všeobecných lekárov)
Fibrilácia predsiení je supraventrikulárna tachyarytmia, ktorej prevalencia a incidencia stúpa s vekom. Fibrilácia predsiení je združená s dvojnásobným rizikom úmrtia, so zvýšeným rizikom cievnych mozgových príhod, tromboembolizmu a srdcového zlyhania. Pre manažovanie fibrilácie predsiení je potrebné identifikovať a liečiť pridružené a príčinné faktory arytmie, rozhodnúť o kontrole frekvencie alebo kontrole rytmu a zabezpečiť prevenciu tromboembolizmu. Kontrola frekvencie má byť iniciálnym prístupom u starších pacientov s fibriláciou predsiení a minimálnymi symptómami, kontrola rytmu ako iniciálny prístup sa má zvážiť u mladých symptomatických pacientov. Antiarytmiká sú stále hlavným terapeutickým prostriedkom na liečbu pacientov s FP, substrát modifikujúca liečba, ktorá zabraňuje štrukturálnemu remodelačnému procesu, môže byť účinná v udržiavaní sínusového rytmu. V praxi je v manažovaní fibrilácie predsiení kritickým krokom zhodnotenie tromboembolického a hemoragického rizika.
Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, tromboembolizmus, antiarytmiká, antitrombotiká, mortalita.

Overview of pharmacotherapy of atrial fibrillation (update for general practitioners)
Atrial fibrillation is a supraventricular arrhythmia which prevalence and incidence increases with age. Atrial fibrillation is associated with a twofold risk of death, with increased risk of stroke, thromboembolism and heart failure. For managing atrial fibrillation is necessary to identify and treat the associated and causal factors of arrhythmia, decide on rate control or rhythm control and to protect thromboembolism. Rate control should be the initial approach in elderly patients with atrial fibrillation and minimal symptoms and rhythm control as an initial approach should be considered in young patients. Antiarrhythmic drugs are still the main therapeutic agents for the treatment patients with atrial fibrillation that prevents the remodeling process, can be effective in maintaining sinus rhythm. In practice is in managing of atrial fibrillation critical step evaluation of thromboembolic and haemorrhagic risk.
Key words: atrial fibrillation, thromboembolism, antiarrhythmic drugs, mortality.
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Podpora prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení výživovými doplnkami
MUDr. Peter Jackuliak
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Význam vitamínu D v diabetológii
MUDr. Jarmila Pertinačová
Odbor epidemiológie, RÚVZ BA hl. m. so sídlom v Bratislave
Kliešťová meningoencefalitída v roku 2011, klinický priebeh a epidemiológia
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine
Praktický postup v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s., Košice
Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca – čím môže prispieť praktický lekár? Časť I: Optimalizácia nutrície, glykémie. Kompenzácia respiračných, renálnych a koagulačných parametrov.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Pohľad klinického imunológa na biologickú liečbu psoriázy
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava
Akútna rinosinusitída
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Nové Zámky
doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH
SZU Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Jana Sokolová, PhD.
Zlepšená adherencia pacienta s artériovou hypertenziou – dostupná možnosť skvalitnenia starostlivosti?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
VIII. kongres lekárov 1. kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX s puncom originality
created by © zooom.sk s.r.o.