Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhDr. Helena Kobzová
Vážme si darcov krvi – potrebná je čoraz viac
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karol Trejbal
Klinika kardiológie, Kardiologické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, a. s., Košice
Praktické využitie suplementácie Ω-3 PUFA vo vnútornom lekárstve
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
Prevencia MRSA ranových infekcií po operáciách srdca – v rukách praktických lekárov
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba v klinickej praxi – I. časť
MUDr. Jiří Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Martin Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Zsolt Keczkemethy
Ordinace praktického lékaře, Vodňany, Česká republika
MUDr. Kamila Nováková
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Pavel Havránek
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
Farmakoterapie chronických forem ischemické choroby dolních končetin podle současných doporučení
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Žurek
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Andrea Smržová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Hana Ciferská
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Nové léky u postmenopauzální osteoporózy
Mgr. Martin Doseděl
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové
Mgr. Josef Malý
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové, Lékárna Fakultní nemocnice Motol, Praha
PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Nataša Chovancová
Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín
Darcovstvo krvi a úloha všeobecného lekára
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Andrej Bízik
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Piešťany
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. Klinika detí a dorastu LF-UPJŠ a DFN v Košiciach
MUDr. Pavol Masaryk, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Elena Košková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Neprítomnosť artritídy ako znak sine syndrómu pri Stillovej chorobe v dospelosti
MUDr. Petr Šrámek, CSc.
Ústav preventivního a sportovního lékařství, Praha, Česká republika
Mgr. Jakub Kreuter
Pharmaceutical Research Associates CZ, s .r. o., Praha, Česká republika
Měření krevního tlaku a morfologická struktura paže
Významné rozdíly hodnot měření krevního tlaku auskultační a oscilometrickou metodou u sportující a nesportující populace nás vedly k úvaze o roli tkáně, přes kterou je při měření komprimována brachiální tepna. Na experimentálním modelu jsme zkoumali možný vliv morfologické struktury paže na výsledky nepřímého měření krevního tlaku. Model paže sestával ze skleněného těžítka, infuzního setu a izolačního materiálu. Tlak jsme měřili aneroidním tonometrem. Opakovaná měření potvrdila, že čím více izolačního materiálu se nachází mezi manžetou a trubičkou infuzního setu (cévou), tím vyšší tlak je nutný k zastavení proudění kapaliny. Provedli jsme studie na třech skupinách subjektů: první čítala 10 jedinců s nadměrně vyvinutým pažním svalstvem, druhá 10 jedinců, kteří naopak měli svalstvo málo vyvinuté. Ve třetí skupině byli náhodně vybraní zdraví sportovci, kteří se účastnili pravidelné sportovní prohlídky (n=48). U prvé a druhé skupiny jsme zkoumali závislost naměřených hodnot krevního tlaku auskultační a oscilometrickou metodou na hodnotě FFM (fat free mass, tukuprostá hmota) paže. Třetí skupina reprezentovala závislost naměřených hodnot krevního tlaku auskultační a oscilometrickou metodou na objemu paže. Podařilo se nám prokázat závislost naměřených hodnot systolického krevního tlaku měřeného oběma metodami jak na objemu paže, tak i na hodnotě FFM. Závislost naměřených hodnot diastolického tlaku měřeného oběma metodami se nám prokázat nepodařilo. Naměřené hodnoty systolického tlaku tedy stoupají se zvyšujícím se objemem paže a se zvyšující se hodnotou FFM.
Kľúčové slová: nepřímé měření krevního tlaku, morfologická struktura paže, pseudohypertenze.

Blood pressure measurement and morphologic arm structure
Important differences in the results of auscultatory and oscillometric blood pressure measurement in active and sedentary population led us to the idea of the influence of tissue, which is the brachial artery compressed across. We investigated possible influence of morphological structure of an arm on the accuracy of indirect blood pressure measurement using an artificial model. We experimented with an artificial model of arm, consisted of glass paper-weight, infusion set and insulating material. Measurements were performed by an aneroid tonometer. Results of the measurements testified, that the thicker stripe of the insulating material between the cuff and the tubing is, the higher pressure is needed to stop the liquid dripping. We performed the studies on three groups of subjects – the first group was composed of 10 subjects with hypertrophic arm muscles and second of 10 subjects with normotrophic arm muscles. In the third group, there were randomly chosen healthy sportsmen, that took part in the regular sports check-up (n = 48 subjects). In the first and second group we investigated the influence of the FFM (fat free mass) value of an arm on the results of the auscultatory and oscillometric blood pressure measurements. The third group presented the influence of the arm volume on the results of auscultatory and oscillometric blood pressure measurements. We proved that the systolic blood pressure measurements depend on the volume of an arm and on the FFM value. Diastolic blood pressure measurement is independent on the arm volume and FFM value respectively. The values of the systolic blood pressure measurement increase with the increased volume of an arm and with increased FFM value.
Key words: indirect blood pressure measurement, arm soft tissue, pseudohypertension.
created by © zooom.sk s.r.o.