Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhDr. Helena Kobzová
Vážme si darcov krvi – potrebná je čoraz viac
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karol Trejbal
Klinika kardiológie, Kardiologické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, a. s., Košice
Praktické využitie suplementácie Ω-3 PUFA vo vnútornom lekárstve
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
Prevencia MRSA ranových infekcií po operáciách srdca – v rukách praktických lekárov
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba v klinickej praxi – I. časť
MUDr. Jiří Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Martin Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Zsolt Keczkemethy
Ordinace praktického lékaře, Vodňany, Česká republika
MUDr. Kamila Nováková
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Pavel Havránek
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
Farmakoterapie chronických forem ischemické choroby dolních končetin podle současných doporučení
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Žurek
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Andrea Smržová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Hana Ciferská
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Nové léky u postmenopauzální osteoporózy
Mgr. Martin Doseděl
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové
Mgr. Josef Malý
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové, Lékárna Fakultní nemocnice Motol, Praha
PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Nataša Chovancová
Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín
Darcovstvo krvi a úloha všeobecného lekára
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Andrej Bízik
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Piešťany
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. Klinika detí a dorastu LF-UPJŠ a DFN v Košiciach
MUDr. Pavol Masaryk, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Elena Košková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Neprítomnosť artritídy ako znak sine syndrómu pri Stillovej chorobe v dospelosti
Autori práce upozorňujú na atypický priebeh Stillovej choroby v dospelosti. Ide o sine syndróm (u pacienta neboli prítomné kožné zmeny, svrbivý lineárny urtikariálny raš alebo iné kožné nálezy, periorbitálny opuch a erytém viečok, orgánové prejavy), artritídu, ktorá sa objavila po 23 rokoch trvania choroby v podobe monoartritídy pravého kolena. Najvýraznejšie boli prítomné 5-atakovité febrility s triaškou spojené s vysokou zápalovou aktivitou. Liečba glukokortikoidmi, cyklosporínom a metotrexátom potlačila a obmedzila výskyt relapsov ochorenia. Pokus o vysadenie bazálnej terapie viedol k poslednému relapsu choroby. Uvažuje sa o diferenciálnom diagnostickom postupe pri nozografickom ohraničení Stillovej choroby v dospelosti spojenej so sine syndrómom a možnosťami liečby choroby v budúcnosti biologickou liečbou.
Kľúčové slová: Stlillová choroba v dospelosti, sine syndróm, diferenciálna diagnóza choroby, liečba.

Absence of arthritis as a sign of sine syndrome Still's disease in adulthood
The authors highlight the atypical course of Still’s disease in adulthood. It is a sine syndrome (in patient were not alterations of skin, itchy linear urticarial rash or other cutaneous findings, periorbital swelling and erythema of eyelid, organ manifestations), arthritis, occurring after 23 years of the disease in the form of monoarthritis of the right knee. The most notable were present five febrile atacks with chills associated with high inflammatory activity. Treatment with glucocorticoids, cyclosporine and methotrexate suppressed and limited relapse of the disease. An attempt to withdraw basal therapy led to the last relapse of the disease. It is considered the differential diagnostic procedure in nosographic limitations of Still’s disease in adulthood associated with sine syndrome and the treatment of diseases using biologic agents in the future.
Key words: Still's disease in adulthood, sine syndrome, differential diagnosis, treatment.
MUDr. Petr Šrámek, CSc.
Ústav preventivního a sportovního lékařství, Praha, Česká republika
Mgr. Jakub Kreuter
Pharmaceutical Research Associates CZ, s .r. o., Praha, Česká republika
Měření krevního tlaku a morfologická struktura paže
created by © zooom.sk s.r.o.