Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhDr. Helena Kobzová
Vážme si darcov krvi – potrebná je čoraz viac
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karol Trejbal
Klinika kardiológie, Kardiologické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, a. s., Košice
Praktické využitie suplementácie Ω-3 PUFA vo vnútornom lekárstve
MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice
Prevencia MRSA ranových infekcií po operáciách srdca – v rukách praktických lekárov
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba v klinickej praxi – I. časť
MUDr. Jiří Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Martin Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Zsolt Keczkemethy
Ordinace praktického lékaře, Vodňany, Česká republika
MUDr. Kamila Nováková
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
MUDr. Pavel Havránek
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
Farmakoterapie chronických forem ischemické choroby dolních končetin podle současných doporučení
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Žurek
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Andrea Smržová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Hana Ciferská
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Nové léky u postmenopauzální osteoporózy
Mgr. Martin Doseděl
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové
Mgr. Josef Malý
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové, Lékárna Fakultní nemocnice Motol, Praha
PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK Hradec Králové, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Nataša Chovancová
Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín
Darcovstvo krvi a úloha všeobecného lekára
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Andrej Bízik
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií
Raynaudov fenomén je najznámejšia a najčastejšie sa vyskytujúca vazoneuróza. Je vyvolaná chladom alebo psychoemocionálnym stresom. Traumatická vazoneuróza je súčasťou choroby z vibrácií a vzniká následkom dlhodobého lokálneho pôsobenia nadmerných vibrácií. Je posudzovaná ako choroba z povolania. Ochorenie môže postihovať okrem ciev aj kosti, kĺby, nervy, prevažne na horných končatinách. V rokoch 2000 – 2010 bolo v SR priznaných 1 180 profesionálnych ochorení z vibrácií. Posudzovanie profesionálnych ochorení z vibrácií si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu viacerých odborníkov. Základom liečby je vyradenie pracovníka z expozície vibráciám pri pozitivite Raynaudovho fenoménu, resp. pozitivite ďalších pomocných vyšetrení. Prognóza ochorenia po vyradení z expozície nadlimitných vibrácií je priaznivá.
Kľúčové slová: Raynaudov fenomén, choroba z vibrácií, choroba z povolania, traumatická vazoneuróza, vibrácie.

Raynaud´s phenomenon as a part of vibration disease
Raynaud´s phenomenon is best known and most frequently vasoneurosis. It is caused by cold or stress. Traumatic vasoneurosis is part of vibration disease and results from long-term local action of excessive vibration. The phenomenon is recognised as an occupational disease. Vibration disease can affect blood vessels in addition to the bones, joints, nerves, mainly on the upper limbs. In the years 2000–2010 was Raynaud´s phenomenon recognised as a occupational disease in 1 180 cases in the Slovak Republic. The assessment of vibration diseases as an occupational disease requires interdisciplinary cooperation of several experts. The elimination of exposure to vibrations represents the basic therapy. Prognosis after the elimination of vibration exposure is favourable.
Key words: Raynaud’s phenomenon, vibration disease, occupational disease, traumatic vasoneurosis, vibration.
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Piešťany
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
I. Klinika detí a dorastu LF-UPJŠ a DFN v Košiciach
MUDr. Pavol Masaryk, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Elena Košková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Neprítomnosť artritídy ako znak sine syndrómu pri Stillovej chorobe v dospelosti
MUDr. Petr Šrámek, CSc.
Ústav preventivního a sportovního lékařství, Praha, Česká republika
Mgr. Jakub Kreuter
Pharmaceutical Research Associates CZ, s .r. o., Praha, Česká republika
Měření krevního tlaku a morfologická struktura paže
created by © zooom.sk s.r.o.