Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO
Rok 2012 je venovaný starostlivosti o seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN, Martin
Diferenciálna diagnostika a liečba kašľa v ambulancii všeobecného lekára
doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH, Košice
Pľúcna embolizácia
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Topické kortikosteroidy v klinickej praxi z pohľadu účinnosti a bezpečnosti
MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Warfarin – starý známý a přece stále neznámý
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
MUDr. Kamil Kolesár
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
Prevencia cievnej mozgovej príhody pri fibrilácii predsiení srdca: súčasný stav a trendy
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Benígna hyperplázia prostaty
MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
MUDr. Romana Gerychová
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
Vulvovaginitidy – záněty vulvy a pochvy
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
MUDr. Iveta Vaverková
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v primárnej starostlivosti na Slovensku
Bezpečnosť pacienta je predchádzanie nežiaducim udalostiam počas obdobia poskytovania zdravotnej starostlivosti s cieľom minimalizovať poškodenie pacienta. Bezpečnosti pacientov v primárnej starostlivosti na Slovensku sa venuje málo pozornosti. Potenciál pre nežiaduce udalosti je však veľký. Predpokladá sa, že na Slovensku sa vyskytne 5 – 80 bezpečnostných incidentov v primárnej starostlivosti denne. Až 50 % týchto incidentov by sa dalo vyhnúť poučením sa z predchádzajúcich prípadov. Vo svete sa osvedčili elektronické anonymné hlásne systémy. Ich úlohou nie je kritizovať, obviňovať, či trestať, ale poučiť sa z týchto chýb. „Mýliť sa je ľudské, zakrývanie chýb je neodpustiteľné, nepoučiteľnosť je neospravedlniteľná.“
Kľúčové slová: bezpečnosť pacienta, primárna starostlivosť, pochybenie, bezpečnostný incident.

Patient safety in primary care in Slovakia
Patient safety is the prevention of adverse events during health care provision in order to minimize harm to the patient. Patient safety in primary care in Slovakia is given little attention. However, the potential for adverse events is high. It is assumed that in Slovakia there are 5 – 80 safety incidents in primary care each day. Up to 50% of these incidents could be avoided learning from previous cases. Anonymous electronic reporting systems have proven to be effective in the world. The role of it is not to criticize, blame, or punish, but to learn from these mistakes. "To err is human, to cover up is unforgivable, to fail to learn is inexcusable."
Key words: patient safety, primary care, medical error, safety incident.
created by © zooom.sk s.r.o.