Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO
Rok 2012 je venovaný starostlivosti o seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN, Martin
Diferenciálna diagnostika a liečba kašľa v ambulancii všeobecného lekára
doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH, Košice
Pľúcna embolizácia
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Topické kortikosteroidy v klinickej praxi z pohľadu účinnosti a bezpečnosti
Kortikosteroidy sa od 40. rokov 20. storočia stali kľúčovými farmakami modernej medicíny. Využíva sa najmä ich protizápalový, protiopuchový a imunosupresívny účinok. Z mechanizmu ich účinku však vyplýva významný potenciál nežiaducich efektov. Lokálna – topická – aplikácia kortikosteroidov prináša významné zníženie rizika nežiaducich účinkov liečby pri rovnakom a neraz aj výraznejšom klinickom efekte. V prehľadnom článku približujeme jednotlivé formy topických kortikosteroidov a ich indikácie – lokálne kožné, inhalačné, nosové a očné kortikosteroidy.
Kľúčové slová: kortikosteroidy, lokálne kožné kortikosteroidy, inhalačné kortikosteroidy, lokálne nosové kortikosteroidy, očné kortikosteroidy, indikácie, nežiaduce účinky.

Topical corticosteroids in clinical practice in terms of efficacy and safety
Corticosteroids belong to key drugs of modern medicine since the year 1944. We use them first of all as anti-inflammatory, anti-oedematous and immunosuppressive drugs. Unfortunately, the side effects related to the mechanism of their action arise too. Local – topical – administration of corticosteroids brings the benefit of lower potential of side effects and more considerable clinical effect. In this overview we describe particular forms and indications of local corticosteroids – local dermal, inhaled, nasal and ocular corticosteroids.
Key words: corticosteroids, topical dermal corticosteroids, inhaled corticosteroids, local nasal corticosteroids, ocular corticosteroids.
MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Warfarin – starý známý a přece stále neznámý
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
MUDr. Kamil Kolesár
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
Prevencia cievnej mozgovej príhody pri fibrilácii predsiení srdca: súčasný stav a trendy
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Benígna hyperplázia prostaty
MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
MUDr. Romana Gerychová
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
Vulvovaginitidy – záněty vulvy a pochvy
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
MUDr. Iveta Vaverková
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v primárnej starostlivosti na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.