Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO
Rok 2012 je venovaný starostlivosti o seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN, Martin
Diferenciálna diagnostika a liečba kašľa v ambulancii všeobecného lekára
doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH, Košice
Pľúcna embolizácia
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Topické kortikosteroidy v klinickej praxi z pohľadu účinnosti a bezpečnosti
MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Warfarin – starý známý a přece stále neznámý
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
MUDr. Kamil Kolesár
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
Prevencia cievnej mozgovej príhody pri fibrilácii predsiení srdca: súčasný stav a trendy
Používanie warfarínu v prevencii náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) má svoje úskalia. Dostupnosť nových orálnych antikoagulancií, ako napríklad dabigatranu, rivaroxabanu a apixabanu, v klinickej praxi môže pomôcť rozšíriť liečebné možnosti a zvýšiť počet pacientov s fibriláciou predsiení srdca a s rizikom cievnej mozgovej príhody, ktorí sú nastavení na vhodnú antitrombotickú liečbu.
Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, riziko cievnej mozgovej príhody, protidoštičková liečba, acetylsalicylová kyselina, warfarín, nové orálne antitrombotiká.

Prevention of stroke in atrial fibrillation: current state and trends
Given the complexities of warfarin use for stroke prevention in atrial fibrillation (SPAF), availability of novel oral anticoagulants such as dabigatran, rivaroxaban, and apixaban could serve to reduce well – documented treatment gaps in this clinical context, increasing the percentage of atrial fibrillation (AF) patients at risk of stroke who receive appropriate antithrombotic therapy.
Key words: atrial fibrillation, risk of stroke, antithrombotic therapy, aspirin, warfarin, new oral anticoagulants.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Benígna hyperplázia prostaty
MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
MUDr. Romana Gerychová
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
Vulvovaginitidy – záněty vulvy a pochvy
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
MUDr. Iveta Vaverková
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v primárnej starostlivosti na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.