Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO
Rok 2012 je venovaný starostlivosti o seniorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN, Martin
Diferenciálna diagnostika a liečba kašľa v ambulancii všeobecného lekára
doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH, Košice
Pľúcna embolizácia
Pľúcna embolizácia je závažné ochorenie s mortalitou približne 15 %, čo presahuje mortalitu pri akútnom infarkte myokardu. Postihuje širokú skupinu jedincov, jej začiatok je často nepredvídateľný a v prípade, ak aj pacient prežije, chronická trombembolická pľúcna hypertenzia následne významným spôsobom zhoršuje kvalitu života. Diagnostika, správna liečba a prevencia pľúcnej embolizácie je preto mimoriadne dôležitá. V predloženom článku sú uvedené aktuálne informácie o pľúcnej embolizácii, ktoré sú využiteľné v každodennej praxi.
Kľúčové slová: pľúcna embolizácia, hlboká žilová trombóza, chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, trombolytická liečba, antikoagulačná liečba.

Pulmonary embolism
Pulmonary embolism is a serious disease with mortality approximately 15%, which exceeds the mortality rate for acute myocardial infarction. It strikes a wide range of individuals, its onset is unpredictable, and though the patient survives, the following chronic thromboembolic pulmonary hypertension seriously impairs the quality of life. Therefore, the diagnosis, treatment and prevention of pulmonary embolism is of paramount importance. The presented article provides topical information regarding pulmonary embolism utilizable in everyday practice.
Key words: pulmonary embolism, deep vein thrombosis, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, thrombolytic therapy, anticoagulational therapy.
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Topické kortikosteroidy v klinickej praxi z pohľadu účinnosti a bezpečnosti
MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Warfarin – starý známý a přece stále neznámý
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
MUDr. Kamil Kolesár
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, Košice
Prevencia cievnej mozgovej príhody pri fibrilácii predsiení srdca: súčasný stav a trendy
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Benígna hyperplázia prostaty
MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
MUDr. Romana Gerychová
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
Vulvovaginitidy – záněty vulvy a pochvy
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
MUDr. Iveta Vaverková
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Bezpečnosť pacienta v primárnej starostlivosti na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.