Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN Trenčín
Atypická depresia
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Interakcie tabakového dymu so psychofarmakami
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice
Mgr. Martina Chylová, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice
Klára Maceková
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice
Vplyv antidepresív na lipidový profil
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie?
MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
PhDr. Oľga Švančarová
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Mgr. Juraj Suško
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Mgr. Daniel Gyén
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Posttraumatická stresová porucha – prevalencia u psychiatrických hospitalizovaných pacientov
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrická klinika SZU, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Diferenciálna diagnostika demencií s fatickou poruchou – kazuistika
Autorka na prezentovanom kazuistickom prípade pacientky, u ktorej bola v klinickom obraze dominantným symptómom porucha reči, upozorňuje na potrebu dôslednej diagnostiky typu demencie, čo má dopad na zvolenie adekvátnej terapie, vyslovenie prognózy a pre kvalitu života pacienta i jeho rodiny. Pacientka bola odoslaná a prijatá na hospitalizáciu s diagnózou Alzheimerova demencia. Vzhľadom na atypický priebeh ochorenia a najmä na klinický obraz bolo vykonané diferenciálne diagnostické šetrenie a prehodnotená diagnóza. Autorka rozoberá diferenciálnu diagnostiku demencií z okruhu frontotemporálnej predilekcie neurodegeneratívneho procesu a stanovenie pravdepodobnej diagnózy a z toho vyplývajúcich možností liečebného ovplyvnenia procesu a stanovenie prognózy ochorenia.
Kľúčové slová: neurodegeneratívne ochorenia mozgu, afázie, frontotemporálne demencie, Alzheimerova choroba, trauma mozgu.

Differential diagnosis of dementia with phatic disorder – case report
In presented case report where the clinical picture was the dominant symptom of language disorder the author highlights the need for thorough diagnosis of the type of dementia, which affects the choice of adequate therapy, prognosis, and the quality of life of patients and their families. The patient was sent and received on hospitalization with a diagnosis of Alzheimer's dementia. Given the atypical course of the disease and particularly clinical picture differential diagnostic investigation was made and diagnosis was reviewed. The author discusses the differential diagnosis of neurodegenerative process with frontotemporal predilection and determines the probable diagnosis and the resulting possibility of therapeutic intervention process and determination of prognosis.
Key words: neurodegenerative brain disease, aphasia, frontotemporal dementia.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
MUDr. Mária Martinove, PhD.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
Patologické hráčstvo, odporúčané postupy
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Roman Pešek
Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha, Arkáda, sociálně psychologické centrum, Písek
Ambivalence v dlouhodobě neuspokojivém partnerském vztahu a inspirace v adiktologii
created by © zooom.sk s.r.o.