Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Doba informácií – jej úskalia a výzvy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia liečby a prevencie vysokého krvného tlaku
Kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku sú príčinou až 53 % všetkých úmrtí, čím dvojnásobne prevyšujú úmrtnosť na všetky druhy malignít. Hodnota štandardizovanej úmrtnosti na ne je jednou z najhorších v Európe. V kontrole rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení máme veľké nedostatky. Príspevok sa sústreďuje na jeden z nich – vysoký krvný tlak so zameraním na možnosti jeho ovplyvnenia nefarmakologicky. Táto liečba sa využíva nedostatočne, pričom nemá žiadne nežiaduce účinky, žiadne interakcie, je použiteľná v každom veku, aj preventívne a bez najmenších obáv aj v gravidite.
Kľúčové slová: hypertenzia, nefarmakologická liečba, psychosociálne vplyvy, Mayerove vlny

Non-pharmacological options affecting treatment and prevention of high blood pressure
Cardiovascular diseases are the cause of 53% of all deaths in Slovakia, which exceeds twice the mortality rates for all types of malignancies. The value of the standardized mortality ratio for them is one of the worst in Europe. The control of risk factors for cardiovascular diseases is not satisfactory. Paper focuses on one of risk factors – high blood pressure and its possible non-pharmacological therapy. This treatment is used poorly, although it has no adverse effects and interaction, is usable at any age, also as prophylaxis, and without the slightest fear in the pregnancy.
Key words: hypertension, non-pharmacological treatment, psychosocial effects, Mayer waves
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
MUDr. Alena Kállayová
Mamodiagnostická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Epidemiologické ukazovatele a situácia v skríningu karcinómu prsníka na Slovensku
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, s. r. o., Bratislava
Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Alergická nádcha a jej liečba
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Erika Vodrážková, MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Glaukóm
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava – Ružinov
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
II. detská klinika, DFNsP Bratislava
Pompeho choroba – nové trendy v diagnostike a liečbe
MUDr. Eva Meisnerová
IV. interní klinika VFN, 1. LF UK Praha
Nutriční podpora u střevních zánětů
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Fibromyalgia
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Ivan Bernát, Ing. Dagmar Müllerová
Bio G, spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Využitie POCT v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
created by © zooom.sk s.r.o.