Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Aneta Bednářová
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Jana Vančíková
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
Aktuálne názory na generalizovanú úzkostnú poruchu
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, JLF UK a UNM, Martin
Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Vido
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
MUDr. Petra Hermanová
Pfizer Luxembourg SARL
MUDr. Dalibor Janoška
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Ziprasidón v liečbe manických a zmiešaných epizód miernej až strednej závažnosti u pacientov s bipolárnou afektívnou alebo schizoafektívnou poruchou
Cieľom našej neintervenčnej otvorenej prospektívnej 12-týždňovej štúdie bolo zistiť účinnosť a bezpečnosť ziprasidónu v liečbe pacientov s manickými alebo zmiešanými epizódami bipolárnej afektívnej alebo schizoafektívnej poruchy mierneho až stredného stupňa závažnosti. Do štúdie bolo zahrnutých 372 pacientov. Účinnosť sa hodnotila zmenou skóre na YMRS, MADRS, CGI-C, subjektívnym hodnotením lekára a pacienta, bezpečnosť výskytom nežiaducich účinkov a zmenou obvodu pása a hmotnosti v priebehu sledovania a opäť subjektívnym hodnotením. Dáta boli štatisticky zosumarizované, štatistická analýza bola deskriptívna, exploratívna. Štúdiu prerušilo 14 pacientov, z dôvodu nežiaducich účinkov 4. V priebehu sledovania došlo k štatisticky významnému zníženiu priemernej hodnoty skóre na YMRS a MADRS. U 90,9 % pacientov došlo k veľmi výraznému alebo značnému zlepšeniu stavu. Liečba bola spojená s poklesom hmotnosti, obvodu pása a nízkym výskytom EPS a akatízie. Ziprasidón sa v liečbe pacientov s manickými alebo zmiešanými epizódami bipolárnej alebo schizoafektívnej poruchy mierneho a stredného stupňa závažnosti ukázal ako účinný a bezpečný prípravok.
Kľúčové slová: ziprasidón, mánia, bipolárna afektívna porucha, schizoafektívna porucha.

Ziprasidone in the treatment of manic and mixed episodes of mild to moderate severity in patients with bipolar or schizoaffective disorder
The aim of this 12-week, noninvasive, open-label study was to determine the efficacy and safety of ziprasidone in the treatment of manic and mixed episodes of mild to moderate severity in patients with bipolar affective or schizoaffective disorder. 372 patients were enrolled. The effectivness was rated by score change in YMRS, MADRS, CGI-C. Safety was evaluated by occurrence of adverse events and waist circumference and weight changes during the study. Effectiveness and tolerability were assessed by clinician´s and patient´s subjective evaluation, too. Descriptive, explorative statistical analysis was used. Fourteen patients discontinued the study, four of them due to adverse effects. A statistically significant reductions of main scores in YMRS and MADRS were recorded during the study. 90,0 % of patients were rated as „very much improved“ or „much improved“. A reduction of waist circumference and weight, and low occurrence of EPS and akathisia was determined during the treatment period. Ziprasidone proved to be an effective and safe preparation in the treatment of manic and mixed episodes of mild to moderate severity in patients with bipolar affective or schizoaffective disorder.
Key words: ziprasidone, mania, bipolar affective disorder, schizoaffective disorder.
created by © zooom.sk s.r.o.