Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Aneta Bednářová
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Jana Vančíková
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
Aktuálne názory na generalizovanú úzkostnú poruchu
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, JLF UK a UNM, Martin
Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti
Fajčenie ako psychosociálna a drogová závislosť patrí medzi hlavné rizikové faktory chronických civilizačných ochorení V Slovenskej republike približne 70 % fajčiarov chce a pokúša sa zanechať fajčenie Autori sa zaoberajú základnými princípmi liečby tabakovej závislosti Liečba pozostáva z nefarmakologických a farmakologických metód Medzi hlavné farmakologické postupy patria: náhradná liečba nikotínovými preparátmi a liečba novým liekom vareniklínom a starším bupropionom Liečba tabakovej závislosti založená na vedeckých princípoch je efektívnou a taktiež cost-efektívnou metódou zníženia prevalencie ochorení zapríčinených fajčením a predčasných úmrtí fajčiarov.
Kľúčové slová: tabaková závislosť, nefarmakologická a farmakologická liečba, nikotínová náhradná liečba, bupropion, vareniklín.

Brief overall summary of the tobacco dependence treatment
Smoking of cigarettes is the main risk factor of the chronic non-communicable diseases In the Slovak republic about 70 % of smokers want and try to stop smoking The authors deal with the basic principles of tobacco dependence treatment Treatment consists of the non-pharmacological and pharmacological therapeutic methods Among the main pharmacological methods belong nicotine replacement therapy (NRT) and therapy with new drug – varenicline and older – bupropion Evidence base treatment of tobacco dependence is effective and also cost-effective method to decrease the prevalence of tobacco associated diseases and premature deaths of smokers.
Key words: tobacco dependence, non-pharmacological and pharmacological therapy, varenicline, nicotine replacement therapy (NRT), bupropion.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Vido
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
MUDr. Petra Hermanová
Pfizer Luxembourg SARL
MUDr. Dalibor Janoška
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Ziprasidón v liečbe manických a zmiešaných epizód miernej až strednej závažnosti u pacientov s bipolárnou afektívnou alebo schizoafektívnou poruchou
created by © zooom.sk s.r.o.