Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Aneta Bednářová
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Jana Vančíková
II. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice
Aktuálne názory na generalizovanú úzkostnú poruchu
Generalizovaná úzkostná porucha je častá, ale na Slovensku málokedy diagnostikovaná duševná porucha Článok popisuje základné symptómy a aktuálne názory na liečbu tejto poruchy.
Kľúčové slová: generalizovaná úzkostná porucha (GAD), symptómy GAD, liečba GAD.

Current views on the generalized anxiety disorder
Generalized anxiety disorder is frequent, but in Slovakia rarely diagnosed mental disorder The article describes the basic symptoms and current views on the treatment of this disorder.
Key words: generalized anxiety disorder (GAD), symptoms of GAD, therapy of GAD.
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, JLF UK a UNM, Martin
Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Vido
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
MUDr. Petra Hermanová
Pfizer Luxembourg SARL
MUDr. Dalibor Janoška
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Ziprasidón v liečbe manických a zmiešaných epizód miernej až strednej závažnosti u pacientov s bipolárnou afektívnou alebo schizoafektívnou poruchou
created by © zooom.sk s.r.o.